Velets innspill til Mulighetsstudiet for Nedre Bekkelaget

  1. Vi synes studiet ikke svarer på oppgaven med å legge til rette for idrettstilbud, noe som er svært savnet på Nedre Bekkelaget.  Vi mener derfor at det er veldig viktig at dagens skøyte/fotballbane beholdes, og at det i tillegg bygges flere slike.  Vi har på vedlagt tegning, redigert alt 1B, foreslått et lignende felt nord og øst for eksisterende bane, dvs inne på leirområde samt der hvor dagens eksisterende midlertidige barnehage ligger. Videre er det et stort behov for en flerbrukshall, da dagens kapasitet er sprengt, og barn og unge må kjøres til andre områder av byen for å få trent. Vi ønsker videre vurdert muligheten for en svømmehall.
  2. Vi ønsker at det planlegges en ungdomsskole på Nedre Bekkelaget.
  3. Området i øst, hvor det i dag er en nedlagt barnepark, ønsker vi som leke/grøntområde for skolen.
  4. Vi ønsker ikke boligbygging i grøntområdet i sør, da dette er et meget anvendt område for turgåing etc, og vei til og fra skole, barnehage, skøytebane etc.  Vi ser at en rekke med boliger helt i sør muligens kan bygges uten av områdets verdi nevneverdig redusert.
  5. Vi er positive til utretning av veien, vist i B-alternativene.  Vi ser også muligheten for å legge veien i grensen mot kaia, etter at grensen for kaia er trukket nordover, planlagt av Oslo Havn i 2015.
  6. Det bør være et toalett i tilknytning til badebrygga ved havna, i det nye området som blir frigitt etter 2015.

Forøvrig viser vi til tidligere kommentarer av 1.12.2012 som er tatt med i studien.

2013-02-27-Ormsund-Mulighetsstudie – tegning redusert

 

 

 

 

Hvordan skal området ved skolen se ut i fremtiden?

Mulighetsstudie Ormsund

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har engasjert Arkitektkontoret GASA AS til å utarbeide en mulighetsstudie for området mellom Nedre Bekkelaget skole og båthavna på Ormsund.

Nå har vi muligheten til å kommentere på skisseutkastet!

Les skisseutkastet til mulighetsstudie for Ormsund. Det er tre alternative forslag for området som er beskrevet i studien.

Kontakt styret med dine kommentarer! Frist 26.2.

Hvordan skal området brukes fremover? 
Formålet med mulighetsstudien er å utrede bruksmuligheter for sosial infrastruktur på de kommunale eiendommene med sikte på en fremtidig omregulering.

Området skal fortsatt ha sosiale tilbud som i dag, men mulighetsstudien skal analysere og belyse utviklingspotensialet for sosial infrastruktur som omsorgsboliger, omsorg+, og helseservice i tillegg til ordinære boliger. Idrettsformål og permanent barnehage kan også vurderes innen området.