Vellet sterkt kritiske til Kneppeskjær-utvidelse

Oslo Havn ønsker å utvide kaialnegget på Kneppeskjær Øst med 120 meter. Utvidelsen innebærer flere og større skip og mer trailertrafikk i drift, og sprenging og mudring i anleggsfasen. Tett koplet til utvidelsesprosjektet er også lagring av CO2 på Sydhavna.

Her er vellets uttalelse:

Flere uttalelser på sakssiden
Alle høringsuttalelser (inkludert FAU på Nedre Bekkelaget skole) finner du på sakssiden på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Informasjonsmøte om reguleringsplan-arbeidet på Fjordtunet 17. juni

Vellet arrangerer informasjonsmøte med vel-leder Jørgen Wille og plangruppeleder Tom Wassum på Fjordtunet mandag 17. juni kl 19.00. I tillegg til det pågående reguleringsplan-arbeidet, vil vi også informere om vårt arbeid opp mot Oslo Havn sine planer om å utvide Kneppeskjær-kaia.

Nylig ble det kjent at byrådet ønsker å forlenge byggeforbudet som er nedlagt i forbindelse med arbeidet med den nye reguleringsplanen for Nedre Bekkelaget og øyene. Vellets kommentar til forlengelsen kan du lese her.

Hovedtemaet for informasjonsmøtet er reguleringsplanen og vellets arbeid med denne.

En annen aktuell sak er Oslo Havn sine planer om å utvide Kneppeskjær-kaia rett ved siden av Bekkelagsbadet. Utvidelsen vil medføre sprenging, mudring og støy i anleggsfasen, og i drift mer skipstrafikk og lastebiltrafikk, og større skip. Derfor er vellet svært kritisk til denne utvidelsen.

Vel møtt! Det blir sosialt samvær etter selve møte-delen.

Vellets kommentar til varslet forlengelse av byggeforbudet

Byrådsavdeling for byutvikling vil forlenge det midlertidige forbud med ytterligere 6 måneder, etter at det først ble forlenget med ett år i tillegg til de opprinnelig fire årene. Hva Selskapet til Bekkelagets vel mener om det, avhenger helt av hva de seks månedene skal brukes til. Vil politikerne lytte til oss?

Skal vi ha forbud enda lenger, er det avgjørende at det munner ut i en plan som tar oss som
bor her på alvor. Hvis intensjonen bak forlengelsen er en bedre involvering av
lokalmiljøet og at våre innspill til planen kan bli ivaretatt, kan vi stilles oss positive til en
forlengelse på 6 mndr.

  • Mer fleksibilitet når det gjelder bygging og tilpasning: Vi er opptatt av forsiktig utvikling av Nedre Bekkelaget og Ormøya for å opprettholde et bærekraftig lokalmiljø, med nok folk og barnefamilier til å ta vare på området og til å holde hjulene i gang på skole, barnehager, i velforeninger og lokalbutikker.
  • Forpliktende plan for det som mangler: Skal forbudet forlenges, må det også komme en forpliktende plan for når det som er tatt ut av planen skal følges opp videre. Dette veier, båthavner og de kommunale eiendommene på Nedre Bekkelaget nord.
  • Behandle saker som er stilt i bero: Videre krever vi at søknader om tiltak som ikke er i strid med det foreliggende planforslaget, må kunne behandles av Plan- og bygningsetaten nå uten videre utsettelser.

Les hele vellets kommentar til varselet om forlengelse:

Kommer rådhuset til å overkjøre innbyggerne og lokaldemokratiet? Forslaget til ny reguleringsplan kan fortsatt ikke aksepteres

Planforslaget som nå er oversendt politisk behandling er langt fra godt nok. Det truer lokalsamfunnets livsgrunnlag og lider fortsatt under alvorlig mangel på helhet. Selskapet til Bekkelaget krever derfor fortsatt at politikerne avviser planforslaget, og sender det tilbake til PBE for videre arbeid.

Plansaken har som kjent skapt enormt engasjement, og svært mange beboere, velforeningene og andre sendte inn høringsuttalelser.

Enstemmig avvist av lokalpolitikerne

Lokalt samlet alle partier seg og lyttet til velforeningene og lokalbefolkningen. 21. mars i år vedtok bydelsutvalget i bydel Nordstrand vedtok at planforslaget ikke holdt mål (se fra side 17).

Les også artikkel i Nordstrand blad: Sier blankt nei til øyforslaget: – Har ikke lyttet til innbyggerne

Den 22. april sendte Plan- og bygningsetaten sitt endelige forslag til ny reguleringsplan for Nedre Bekkelaget og øyene til rådhuset for politisk behandling. Noe har blitt justert, men vi mener forslaget fortsatt inneholder de samme grunnleggende svakhetene, og at det er svært langt unna å tilfredsstille det enstemmige vedtaket i bydelen.

Planforslaget og alle høringsinnspillene er publisert på PBE sine nettsider.

Det midlertidige byggeforbudet utløper 28. august. Vi mener det er langt viktigere å lage en god plan og heller leve med de eksisterende (og strenge) planene en stund til, enn å haste-vedta en dårlig plan.

Vi krever en helhetlig plan som balanserer ulike hensyn på en bedre måte: kultur- og naturvern, lokalbefolkningens behov og bedre tilgjengelighet for Oslos befolkning. En slik plan er det mulig å lage, og vi forventer derfor at politikerne gir PBE beskjed om å gå tilbake og lage en slik plan, i stedet for å haste-vedta en plan som er så ødeleggende og overkjørende.

Preges fortsatt av vesentlige mangler, og bestemmelser som overkjører innbyggerne og truer lokalsamfunnet

Vesentlige punkter Selskapet til Bekkelagets vel påpekte i vår høringsuttalelse var blant annet:

  • Ekstremt streng og inngripende uten å ta tilstrekkelig hensyn til menneskene som bor her: vi fortsatt skal kunne ha et bærekraftig lokalmiljø, må det være mer rom for skånsom tilpasning av boliger til skiftende livsfaser og noen flere hus i hager. Skolen opplever allerede nedadgående elevtall, og har fra å ha vært oppe i rundt 250 elever for få år siden, er tallet nå under 200. Til høsten er det meldt opp 17 barn.
  • Store «huller» både tema- og områdemessig: En stor og viktig geografisk del av området er tatt bort ved at nordsiden av Nedre Bekkelaget, med bla. Ormsund leir, barnehagen og de øvrige kommunale eiendommene, er tatt ut av planen. Veier og båthavner er også tatt ut.
  • Medvirkning og involvering av velforeninger og beboerne har vært tilnærmet ikke-eksisterende gjennom de frem årene planarbeidet har foregått. Det har resultert i mange unødvendige og ukloke beslutninger.

I høringsuttalelsen vår spilte vi også inn en rekke konkrete forslag til endringer av bestemmelser. Disse forslagene mener vi ivaretar intensjonene i den opprinnelige politiske bestillingen fra 2019 om å verne bedre om natur- og kulturmiljøet, samtidig som lokalsamfunnet og innbyggernes behov ivaretas.

Svært lite av det vi har spilt inn har blitt innarbeidet i planforslaget etter høringen. Det gjør at forslaget fortsatt er for strengt og inngripende, truer lokalsamfunnet og mangler helhet. Planforslaget innebærer dessuten at Nedre Bekkelaget blir planmessig oppstykket og dermed mindre helhetlig enn i dag.

Derfor opprettholder vi kravet om at planen må sendes tilbake til tegnebrettet.

Rådhuset bør ikke overkjøre lokaldemokratiet

Å sende planen tilbake med beskjed om å gjøre jobben skikkelig, med lokal og reell medvirkning og bedre balansering av ulike hensyn, vil også være helt i tråd med det enstemmige vedtaket som våre lokalpolitikere i bydelen fattet 21. mars.

Hvis planen vedtas uten omfattende endringer, vil det være fullstendig overkjøring av lokalmiljøet. Og det vil være et klart brudd med samarbeidstradisjonen, grunnleggende prinsipper om medvirkning og hensynet til lokaldemokratiet som kjennetegner den norske samfunnsmodellen.

Derfor mener vi det vil være svært oppsiktsvekkende om byrådspartiene, byråd for byutvikling og de andre partiene på Rådhuset ikke lytter til den klare beskjeden som har blitt gitt fra innbyggerne her og alle partiene i bydelen.

Dårlig tid ikke god nok grunn til å vedta en dårlig plan

Velforeningene har fått signaler som at Høyre sentralt, det vil si på rådhuset, er opptatt av å få vedtatt planen innen det midlertidige forbudet (MFT) utløper 28. august i år. Med tanke på hvordan planen ser ut nå, mener vi det er urealistisk å få til.

Det er mer enn justeringer som skal til for å få planen til å bli god nok.

Vi kan forstå om politikerne ønsker å få planen vedtatt før forbudet utløper, men de bør innse at det ikke er en god ide.

Plan- og bygningsetaten sa selv de trengte tre års forlengelse av forbudet i forkant av den politiske behandlingen av forlengelses-spørsmålet 23. august i fjor. Det daværende flertallet innstilte også på tre års forlengelse. På grunn av en spesiell situasjon med en representant for lite fra Arbeiderpartiet til stede i møte, vant imidlertid det som da var opposisjonen – Høyre og Venstre, frem med sitt forslag om kun ett års forlengelse (lenke til opptak av møtet, se fra ca. 24:40).

Vi kan også forstå om Høyre og Venstre den gangen tenkte at ett år burde være nok. Etaten hadde allerede jobbet med planen i fire år.

Med tanke på det som nå ligger på bordet, er det imidlertid klart at ett år ikke var tilstrekkelig. Plan- og bygningsetaten skriver gjentatte ganger i planforslaget at en rekke tema ble tatt ut og medvirkningsopplegg ble nedjustert som følge av kortere tid.

Det er også klart at mer tid ville gitt mulighet for grundigere vurderinger av for eksempel eiendommers verneverdi, mens vi nå risikerer å få Oslos strengeste verneplan basert på ufullstendig og forhastet arbeid og kunnskapsinnhenting. Byantikvaren skriver at også de har fått for liten tid til å foreta et mer differensiert vern.

Vi mener selvsagt ikke at mer tid ville løst alle problemer, men det er ikke tvil om at det ene året ble for knapt. Vi er også enige i at det mest optimale ville være å komme i mål med en plan som er god nok før MFT utløper 28. august. Konsekvensen av å ikke komme i mål før det, vil være at man må jobbe videre med planen mens de eksisterende planene i området gjelder. Uansett er det helt uakseptabelt om vi som bor her, lokalmiljøet og dette unike området som er av stor betydning også for Oslo og byens befolkning, skal måtte lide under en dårlig plan som følge av at tiden ikke strakk til.

Hva skjer videre?

Nå skal altså planforslaget som PBE har sendt fra seg behandles politisk. Vellet har sendt skriftlig forespørsel til byrådsavdeling for byutvikling om videre prosess, og fått til svar at:

«For å rekke bystyrebehandling innen utløpet av gjeldende midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet tas det sikte på bystyrebehandling i bystyrets møte 28.08.2024. Dette innebærer at byutviklingsutvalget må ha avgitt sin innstilling senest 21.08.2024.

For å sikre at utvalget får anledning til nødvendig behandling av saken før de avgir sin innstilling til bystyret tas det sikte på at byrådet avgir saken i tide til ovennevnte fremdrift.»

Etter hva vi forstår skal det også være en befaring 15. mai med PBE og Byutviklingsutvalget sentralt. Vellet har bedt om å få være med på denne, samt at vi har bedt om å få presentere saken vår for Byutviklingsutvalget.

Vi samarbeider godt med velforeningene på Malmøya og Ulvøya, og kjører noen prosesser sammen med dem. Samtidig som mye er felles, er det også en del ulike behov og hensyn som gjelder for de ulike områdene og velforeningene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om videre prosess, møter, befaringer etc.

Er du rammet av planforslaget og føler deg urettferdig behandlet?

Da kan du be om å få møte politikerne på rådhuset. Du kan for eksempel be om møte med politikerne i Byutviklingsutvalget, du finner kontaktinfo på denne siden. Du kan også skrive brev eller e-post.

Vellet har hatt og vil ha flere møter med politikerne sentralt, men vi må holde hovedfokus på det generelle. Hvis du har en sak du mener fortjener oppmerksomhet, kan det derfor være lurt å ta kontakt selv direkte.

Husk at dere som er medlemmer også kan ta kontakt med oss i styret for råd og tips, bruk e-postandressen styret@bekkelagetvel.org

Reguleringsplan: Høringsuttalelse fra Selskapet til Bekkelagets Vel

Her er vellets uttalelse til Plan- og bygningsetatens forslag til ny reguleringsplan for Nedre Bekkelaget, Ormøya, Ulvøya og Malmøya.

Trykk på «Last ned» knappen under for å laste ned uttalelsen.

Husk å sende inn din egen høringsuttalelse innen fristen 18. mars!

Selv om velforeningene sender høringsinnspill, så er det viktig at så mange som mulig av oss enkeltinnbyggere gjør det samme. Både fordi vellene ikke kan ta opp alle problemstillinger og individuelle behov, og for å vise at vi er mange som bryr oss om lokalsamfunnet og er engasjerte.

Slik sender du høringsinnspill: enten ved å sende epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 202002666 i emnefeltet, eller du kan bruke kommunens «Si din mening»-løsning.

Merk: Selskapet til Bekkelagets Vel dekker planområdene Ormøya og Nedre Bekkelaget, og har fokusert på disse områdene. Velforeningene på Malmøya og Ulvøya lager egne uttalelser. Velforeningene samarbeider tett og godt i plansaken og har mange felles synspunkter, men det er ulike områder med ulike problemstillinger og behov, slik at den tematiske vektleggingen i de ulike uttalelsene vil variere.