Utdeling av boller til fastelavn, søndag 14. februar, i Fjordvogna

Selskapet til Bekkelagets Vels styre synes det er kjempeflott at vi har fått så fin is på skøytebanen i vinter, og at banen stadig er i bruk. Stor takk til skøytegruppa og andre frivillige!

Søndag er det fastelavn, og etter tradisjonen skulle det vært arrangert karneval på skøytebanen, men på grunn av smittevernregler i Oslo lar det seg dessverre ikke gjennomføre.

Derimot har vi i stedet fått til et samarbeid med Fjordvogna på Bekkelagsbadet, som vil dele ut gratis boller til alle barna i området fra kl. 12.00 på søndag.

Selskapet til Bekkelagets Vel ønsker alle beboere i området en riktig god fastelaven og god helg, og husk å passe på at ikke blir for tett kø foran vogna 🙂


Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram

I kommunens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står følgende:
«Å legge til rette for boligbygging er en sentral oppgave i byutviklingspolitikken».
Selskapet til Bekkelagets Vel har ved flere anledninger forsøkt å fortelle byens styrende organer om
det store potensialet for byutvikling med boliger som ligger på Ormsundkaia, siste gang i
forbindelse med innspill til ny detaljregulering for Ormsundkaia. Etter at containerhavna ble flyttet
til Sjursøya har dette arealet ligget tilnærmet ubrukt i tiden etterpå. Oslo Havn KF har tydeligvis
problemer med å finne egnet «havnerelatert virksomhet» for å rettferdiggjøre beslaglegging av et
bynært område som har et kjempepotensiale for byutvikling.

Les hele innspillet fra vellet her:

Vellet har avgitt en naboprotest til nabovarsel om oppføring av gatekjøkken på parkeringsplassen ved Nedre Bekkelaget skole

Merknader fra vellet til nabovarsel som er sendt til boligsameiet Ormsundhagen i forbindelse med «Burger Chef»’s ønske om etablering av midlertidig gatekjøkken. Denne uttalelsen er i store deler en felles uttalelse fra Selskapet til Bekkelagets Vel og Ormsundhagen boligsameie ettersom et midlertidig gatekjøkken på den omsøkte eiendommen vil ha konsekvenser for hele nærområdet, ikke bare de nærmeste naboene.

Innsamling til nytt kirkespir på Ormøy kirke

Vellet støttet før jul «Aksjon kirkespir» med kr 10 000.
Vellet har et livssynsnøytralt ståsted, men synes likefullt at Ormøy kirke er viktig som en del av vårt lokalmiljø både som bygning, landemerke og som samlingssted for mange av våre innbyggere.

Utklipp fra «Kontakten», menighetsblad for Bekkelaget og Ormøy menigheter, nr. 3/2020

Protest fra vellet vedrørende Oslo Havns midlertidige lagerhall for pellets

Oslo Havn skal oppføre midlertid lagerhall (plasthall) for pellets som kommer med lastebil fra Kongsvinger og skal skipes videre til Rotterdam. Hallen har en grunnflate på ca 2500m2 og blir drøyt 15 meter høy. Selskapet til Bekkelagets vel har protestert på tiltaket. Plan- og bygningsetaten har gitt en tidsbegrenset tillatelse på 5 år til oppføring av hallen.

Les protestbrevet fra vellet:
Selskapet til Bekkelagets vel har i «innspill til detaljregulering av Ormsundkaia»(saksnummer 201815978) ytret ønske om at det må gjøres en uavhengig evaluering av havnevirksomheten i Sydhavna før detalreguleringen foretas. Velet mener at for store deler av havnearealene i dag er båndlagt til lagervirksomheter som med fordel kunne ha ligget andre steder. En ny lagerhall for pellets på Ormsundkaia er nok et eksempel på dette som Velet ser det. 
En uavhengig evaluering av også dette tiltaket synes derfor påkrevd før byggesøknaden ferdigbehandles. Lagerbygg er ikke avhengig av havnearealer – noe Velet ikke er i tvil om at en slik evaluering vil vise. Hvis den uavhengige evalueringen av Oslo Havns behov for arealer ikke er gjennomført /tilstrekkelig vurdert opp mot Oslo bys behov og politiske føringer, ønsker Velet en begrunnelse for dette.
Forhold som må avklares når det gjelder lagerhall, og håndtering av pellets på Ormsundkaia, er som Velet ser det:

  • Kan pellets transporteres på annen måte? Hvis transport kan skje i containere eller lukkede sekker, er det neppe behov for en lagerhall. Pelletsen vil da kunne transporteres og lagres uten at denne utsettes for fukt.
  • Skipene planlegges i denne forbindelse lastet med samlebånd. Hvordan skal dette kunne gjøres uten at det genereres støy fra hjullastere? Hva med støvproblemet i forbindelse med denne type lasthåndtering? Denne type lasting ser i tillegg ut til å være utsatt for betydelig fuktutfordringer ved nedbør.
  • Velet mener at buffersonen(Bekkelagsbadet), som Oslo Havn viser til i denne saken, ikke har noen effekt når det gjelder støy- og støvplage mot Nedre Bekkelaget skole og boligene her. Velet mener at en lagerhall, plassert helt inntil spuntveggen mot Bekkelagsbadet, vil gjøre at denne bufferen får best effekt, samtidig som Nedre Bekkelaget skole belastes vesentlig mindre. Eventuell plassering av lagerhallen må derfor også evalueres nøye.
  • Skipsanløp ytterst(mot syd) på Ormsundkaia er uheldig med hensyn til nærheten til Bekkelagsbadet. Dette har Velet tatt opp med Oslo Havn flere ganger. En lagerhall plassert ytterst på Ormsundkaia mot Bekkelagsbadet, som vil forhindre skipsanløp her, vil redusere farepotensialet for vannaktivitetene i Ormsundet og ved Bekkelagsbadet. Bekkelagsbadet har på varme sommerdager over 1000 besøkende. Nærheten mellom skipstrafikken på Ormsundkaia og vannaktivitetene på Bekkelagsbadet er i dag en stor utfordring som må evalueres, særlig med tanke på at skipstrafikken skal økes her. En buffersone som forhindrer skipsanløp for nær Bekkelagsbadet må uansett vurderes.

Selskapet til Bekkelagets vel takker for å bli orientert om saksgangen, ref. oversendt kopi av dokument 202014778-19  «Anmodning om uttalelse til dispensasjonssøknad fra plan- og bygningsloven §1-8-Ormsundkaia».Som representant for Sydhavnas nærmeste naboer i syd, har Velet bedt Oslo Havn om å bli nabovarslet i alle byggesøknadspliktige tiltak i Sydhavna, noe de stiller seg positive til, uten at vi har mottatt formelt nabovarsel i denne saken ennå.Vi oppfordrer derfor PBE til å registrere Selskapet til Bekkelagets Vel som berettiget til nabovarsel i denne så vel som fremtidige søknadspliktige tiltak i Sydhavna.
Velet er kritiske til at Oslo Havn i enkelte byggesaker kun nabovarsler til seg selv.

Med vennlig hilsen
Selskapet til Bekkelagets vel ved/ Øystein A. Larsen, Ragnvald Verdich og Tom Wassum

Les mer om saken her:
https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/far-tillatelse-til-hall-for-pellets/?fbclid=IwAR3mPA4qxrP2yzy2vcpcbnrPArSpuKUrKZzQv4KhJvsU2NneKuaPvDpat7I