Referat fra Generalforsamlingen 27.11.09

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING

I SELSKAPET TIL BEKKELAGETS VEL

fredag 27. november 2008

på Nedre Bekkelaget skole

1.         Åpning av generalforsamlingen

Styrets formann ønsket velkommen. Det ble registrert 50 medlemmer, inkludert familiemedlemsskap. Generalforsamlingen var beslutningsdyktig.

 • John Tore Norenberg ble valgt til møteleder med Kjersti Elvestad som referent.
 • Christian von Trepka og Harald Damsleth ble valg til å medundertegne referatet.
 • Gunn von Trepka og Mette Damsleth ble valgt til å foreta opptelling av stemmer dersom dette skulle ble aktuelt.

2.         Styrets beretning

Styrets beretning ble lest høyt.

Følgende ble kommentert om arbeidsutvalgene:

 • Fellesutvalget for Vel i Nordstrand bydel

Ingeborg Bjørnstad orienterte kort om arbeidet. Det har vært tre møter i utvalget i løpet av året. Njål Hallre blir ny leder.

 • Bekkelaget Sportsplass

Styret ble oppfordret til å vurdere hvorvidt den bør oppnevnes en ny representant for velet i styret for Bekkelagets Sportsplass.

 • Jettegryten

Det er fortsatt uklarheter når det gjelder hjemmel til eiendommen. Før denne er overført til Oslo kommune blir det ikke laget en egen adkomst til jettegryten eller gjennomført sikringstiltak. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som har saken, blir kontaktet med jevne mellomrom.

Følgende punkter fra saker og aktiviteter ble kommentert:

 • Ruskendugnad, (jf. punkt 2)

Sett av første helgen i mai 2010.

 • Dugnad i Villa Lilleborg, (jf. punkt 3)

Det oppfordres til deltakelse. Det serveres god lunsj. Dato for vårdugnaden vil raskt bli publisert på velets nettsted www.bekkelagetvel.org.

 • Havnesaken (jf. punkt 6)
 • Reguleringsplanen for Sydhavna er vedtatt. Containerhavna skal flyttes til Sjursøya, som blir permanent havn. Det skal fortsatt være havnevirksomhet på Ormsund, men med klare støybegrensninger. Det fjernvarmeanlegget som i planforslaget var lagt til Ormsundkaia, og som ble diskutert på forrige generalforsamling, er i den vedtatte reguleringsplanen lagt til Grønlia. Det må følges med at reguleringsplanen blir fulgt, og at Oslo Havns arbeid med overføring av containerne ikke trekker unødvendig ut i tid.
 • Skogtomten (jf. punkt 11)

Se egen sak.

 • Barnehage (jf. punkt 12)

Det har ikke kommet noe konkret ut av kontakten med Omsorgsbygg. Et alternativ for permanent barnehage er der den gamle lå.

 • Hjemmesiden m.m. (jf. punkt 13)

Styret oppfordrer alle til å legge inn e-postadressen sin på ”webmaster” på velet hjemmeside (www.bekkelagetvel.org.). E-postadressene vil ikke bli lagt ut, men kan fås ved henvendelse til styret.

 • Badeflåten (jf. punkt 14)

Harald Damsleth og Mikael Nyberg meldte seg frivillig til å ta ansvar for å få ut badeflåten på Koch-stranda. 

I tillegg til det som sto i beretningen ble følgene forhold tatt opp:

 • Skøytebanen

Det ble kommentert at vandt var satt opp. Hekken mot Grønsundveien er kuttet ned. Det ble reist spørsmål om det var behov særlige tiltak for å hindre at pucker ikke ble slått ut i Grønsundveien. Tatt i betraktning det relativt beskjedne nivået som det spilles ishockey på, på denne banen, anses risikoen som akseptabel. Når hekken har vokst opp igjen vil denne igjen fungere som en sikring.

3.         Innkomne saker

Forslag

Forslag fra styret om vedtak knyttet til Skogstitomten og Sprøytehustomten, som begge eies av velet. Det vises til Lover for Selskapet til Bekkelagets Vel § 5 annet ledd som krever generalforsamlingsbeslutning i eiendomsdisposisjoner, og § 4 annet ledd som krevet 2/3 flertall i saker vedrørende fast eiendom.

Bakgrunnen

Bakgrunnen er at Oslo kommune har vedtatt en reguleringsplan for Nordstrandskråningen som innebærer at Skogstitomten og Sprøytehustomten nå er regulert til naturvern og friluftsformål. De var tidligere regulert til boliger. Som følge av reguleringsplanen er verdien av eiendommene redusert. For eksempel kan de ikke bebygges. For å avbryte fristen slik at rettigheter ikke går tapt, har styret fremmet erstatningskrav mot Oslo kommune. Det er lagt til grunn en takst på de to eiendommene på i underkant av 30 millioner kroner, basert på hva den tidligere reguleringsplanen åpnet for av boligbebygging. Kommunen har avvist kravet. Med mindre partene blir enige, avgjøres saken av tingretten. Velet har benyttet advokat. Størrelsen på advokathonoraret frem til 1. oktober 2009 (regnskapsavslutning) er

kr. 30.000,-.

Etter nærmere kommentarer og spørsmål, synes følgende utfall å være de mest nærliggende:

 1. Velet trekker saken for ikke å pådra seg ytterligere omkostninger
 2. Velet fortsetter saken og oppnår høyest mulig erstatning, men taper eiendomsretten fordi kommunen krever innløsning
 3. Velet fortsetter saken og oppnår erstatning, og beholder også eiendomsretten
 4. Velet benytter et eventuelt erstatningsbeløp til å kjøpe andre eiendommer i området som eies av kommunen, herunder Singasteinveien 5 som er tidligere bolig for havnesjefen Heimlibakken 11.

Alternativ a) er begrunnet i at Velet ikke ønsker å ta risikoen for å tape erstatningskravet og dermed ha påtatt seg store omkostninger til advokathonorar, og at man prioriterer og beholde eiendomsretten til eiendommene for å sikre eierkontroll over disse også i fremtiden. Det er tingretten som avgjør størrelsen på erstatningen, og også om kommunen skal få medhold i et krav om innløsning, dvs. overta eiendomsretten til eiendommene. Det er grunn til å tro at jo høyere erstatningen blir, jo mer sannsynlig er det at kommunen får medhold i innløsningsbegjæringen, jf. alternativ b) og c). Det ble opplyst at kommunen ikke har rettslig adgang til å foreta makeskifte (bytte av eiendommer) med private. En løsning som skulle gå ut på at Velet istedenfor de to tomtene overtar andre eiendommer må derfor formaliseres som et kjøp, jf. bokstav d).

Vedtak

Med 28 mot 1 stemme ble det vedtatt at Velet skal fortsette saken mot Oslo kommune, i første omgang, innenfor en ramme av kr. 200.000,- i advokatsalær.

Med 28 mot 1 stemme ble det vedtatt at styret skal nedsette en arbeidsgruppe som skal bistå styret i prosessen. Innenfor fullmakten til styret (og arbeidsgruppen) til å fortsette saken mot Oslo kommune ligger det følgende:

–                     å la saken gå sin gang og ta den risikoen som ligger i å overlate spørsmålet om erstaningssum og innløsning til tingretten

–                     å vurdere om det skal tas kontakt med kommunen med tanke på å komme til en minnelig løsning. En slik løsning kan gå ut på enighet om størrelsen av erstatningsbeløpet, forutsatt at Velet beholder eiendomsretten til eiendommene.

Ovennevnte innebærer at det må generalforsamlingsbeslutning til dersom:

–                     advokathonoraret overstiger kr. 200.000,- med mindre overskridelsen er ubetydelig

–                     resultatet etter forhandlinger med Oslo kommune innebærer at Velet skal si fra seg eiendomsretten til de to tomtene mot erstatning. Dette gjelder også dersom forhandlingene inkluderer avtale om kjøp av annen eiendom for erstatningssummen.

Kravet om generalforsamlingsbeslutning innebærer at styret (og arbeidsgruppen), i eventuelle forhandlinger med Oslo kommune, må innhente samtykke fra generalforsamlingen eller ekstraordinær generalforsamling, eller ta forbehold om slikt samtykke. Innkalling til generalforsamling må skje minst to uker før møtedagen, jf. lovens § 4 åttende ledd, eller minst 12 dager dersom det allerede er innkalt til ordinær generalforsamling, jf. tredje ledd i samme paragraf.

4.         Regnskap for året 2009

Regnskap med revisors beretning for Velet, Nerliens Fond og ABG skulpturfond[1] ble lest opp og vedtatt. Følgende ble kommentert til regnskapet for Velet:

 • Innkommet medlemskontingent er nå i rute. Den skal betales på våren for inneværende år. Alle oppfordres til å betale med en gang kravet kommer, slik at styret slipper å bruke tid og ressurser på purringer.

5.         Fastsettelse av kontingent for 2010

Kontingenten er uforandret.

6.         Budsjett for 2010

Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.

Det er ikke satt av noe beløp knyttet til den pågående prosessen vedrørende erstatningssaken mot Oslo kommune.

7.         Valg

Styreleder (velges for ett år):

Mona Verdich (tidligere varamedlem)

Styremedlemmer (velges for to år):

Alan Baker:                 gjenvalgt for to år

Arvid Uldal:                 var ikke på valg, har ett år igjen

Ingeborg Simensen:      ny, valgt for to år

Christian Harlem:         ny, valgt for ett år[2]

Varamedlemmer:

Pia Holst:                     var ikke på valg og har ett år igjen

Mikael Nyberg:            ny, valgt for to år

Revisor (velges for ett år)

Sjur Haustveit ble valg til å revidere regnskapene for 2010.

Valgkomité (medlemmene velges for tre år)

Pål Harstad ble valgt som nytt medlem i valgkomiteen, som for 2010 får følgende sammensetning:

Knut Jacob Lund:                    var ikke på valg, har ett år igjen

Frid Hjelde:                             var ikke på valg, har to år igjen

Pål Harstad:                             nytt medlem for tre år

Generalforsamlingen ble avsluttet med takk til styret for arbeidet, og at styret ønsket medlemmene velkommen til den tradisjonsrike torskemiddagen.

Dato:

John Tore Norenberg

møteleder

Christian von Trepka                           Harald Damsleth

medlem                                               medlem

Referent: Kjersti Elvestad


[1] Fond for vedlikehold av bysten av Agate Backer-Grøndahl utenfor Villa Lilleborg

[2] Går inn som erstatning for Marianne Hansen som skulle sittet i to år, men som ønsket avløsning etter ett år. To styremedlemmer og ett varamedlem velges hvert år for å sikre kontinuitet.


Legg igjen en kommentar