Til deg som er nabo med Oslo havn

Oslo Havn KF har fått avslag på søknaden om dispensasjon fra støygrensen på Ormsund-terminalen. Vi vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen, og iverksette tiltak for å redusere støyen på kveldstid. Samtidig vil vi bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet fordi vi mener at dagens støyregelverk i realiteten åpner for å overføre aktivitet fra kveld til natt. Det ønsker vi ikke å gjøre.

– Vi har stor forståelse for naboene som plages av støy. Derfor har vi lang tid jobbet sammen med fagforeningene for å endre arbeidstidene. Fra 1. april er Oslo Havn klar til å innføre ny skiftordning, som vil flytte aktivitet fra natt og kveld til dag. Det som gjenstår nå, er å få laste- og lossearbeiderne, som ikke er ansatt hos oss, med på det samme, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Flytte til Sjursøya

Oslo havn har i dag en containerterminal på Ormsund og en på Sjursøya. Det er på Ormsund-terminalen at støygrensene blir brutt på kveldstid. Trafikken på Sjursøya er innenfor støygrensene. Det er færre naboer til denne terminalen og de bor lenger unna havnedriften. Terminalen på Sjursøya er under utbygging. I 2015 vil all containertrafikken være samlet her.

Til departementet

På Ormsund-terminalen er støygrensene satt til 55 db på dag og natt, mens grensen er 45 db i perioden mellom kl 18.00 og 22.00. Oslo Havn KF søkte Fylkesmannen om dispensasjon fra støygrensen på kveldstid, og det er denne søknaden vi nå har fått avslag på. Oslo Havn KF vil bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet.

– Slik regelverket er utformet i dag, kan vi støye mer på natten enn på kvelden. Det åpner med andre ord for at vi kan overføre mer aktivitet til natt, og på den måten holde oss innenfor støygrensene. Men vi ønsker ikke å gjøre dette. De tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at det er nettopp på nattestid at støyen er mest plagsom, sier Hamran.

Flere trailere

Havnedirektøren understreker at Oslo Havn KF vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen.

– I verste fall vil vi måtte redusere aktiviteten vår. Det er stikk i strid med en overordnet målsetting om å overføre mer gods fra land til sjø, fordi dette er mer miljøvennlig. Hvis Oslo havn må redusere aktiviteten, vil det medføre at mer gods kommer landeveien. Denne transporten vil plage enda flere, både i form av mer kø og mer forurensning, sier Hamran.

Søker kompromiss

Når vi bringer saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet, vil Oslo Havn KF også foreslå et kompromiss.

– Hvis støygrensen på dagtid utvides til å gjelde fram til kl 20.00, har vi større mulighet for å få lastet og losset mer gods i en periode som vi regner med er mindre plagsom for naboene. Da kan vi redusere aktiviteten både på kveldstid etter kl 2000 og på natten, sier Hamran.

Oslo Havn KF vil i nær framtid ta kontakt med velforeninger og innkalle til et nabomøte for å høre hva naboene mener om dette forslaget.

Den siste støyrapporten ligger på nettsidene våre: http://www.oslohavn.no/miljo/stoy2/stoyrapport/

Med vennlig hilsen

Anne Kristin Hjukse

Informasjonssjef

Havnedirektørens stab

Oslo Havn KF

Oslo Kommune

Mobil: 99 21 46 10

Sentralbord: 02 180

www.oslohavn.no

www.oslokommune.no

Legg igjen en kommentar