Høringsuttalelse Follobanen

Innledning
Selskapet til Bekkelagets vel stiller oss i utgangspunktet positive til Follobanen og har historisk sett allerede vært med på en stor del av særdeles viktig byutvikling for Oslo. Likevel har velets område de siste 50 årene kontinuerlig vært utsatt for store inngrep med påfølgende belastninger. Eksempelvis kan vi nevne: Sprengning av Kollen, utvidelse av Oslo Havn, renseanlegg i friluft (med skum og lukt), nytt renseanlegg i fjell og nå Mitgaardsormen. Beboerne i velet har måttet leve med belastningen og konsekvensene av disse prosjektene.

Etter avklaringen av Oslo Havns videre drift i årene som kommer, forventer velet at de områdene som er avsatt nord for Ormsundveien endelig skal komme beboerne til gode i form av en høyt savnet infrastruktur.

Rigg
Det er likevel en rekke aspekter ved prosjektet vi ønsker tydeligere avklart.
Vi undrer oss over at man er i stand til å legge en rigg for et gigantprosjekt hundre meter fra en nylig utvidet barneskole. Dette er svært betenkelig, da vi har de to siste ulykkene på Oslo Havn friskt i minne! Da planforslaget ikke sier hvilke sprengningsmetoder som skal benyttes, kan man jo heller ikke vite hva riggen skal inneholde.

Dersom man ender opp med sprengning, vil man kunne forvente at det lagres sprengstoff. Dette vil ligge i kort avstand fra oljelageret på Sjursøya, men også nær innholdet til containerne som kan være brann- og eksplosjonsfarlig. Riggen vil også ligge kloss inntil Renseanlegget, der det også er en reell eksplosjonsfare med tanke på kjemiske utslipp m.m.
For alle beboere i velets område vil en eksplosjon kunne få uanede konsekvenser, og for Nedre Bekkelaget skole vil det nok bety utslettelse.

Velet mener derfor det må være mulig å benytte arealer lenger inn på havneområdet, nærmere riggen ved Sjursøya.

Metode
Valg av metode er avgjørende for hvordan vi som bor her vil oppleve anleggsperioden. Da vi jo har relevant erfaring fra tilsvarende prosjekter tidligere, har vi merket oss at Tunnelboring (TBM) er minst belastende. Vi forstår likevel at fjellet er så dårlig flere steder at slike ikke kan brukes gjennom hele tunnelen. Det er derfor viktig for velet at TBM velges konsekvent der dette er mulig, selv om det skulle øke kostnadene. Dette vil ikke bare redusere, men også overnevnte sikkerhetsrisiko.

Massetransport
SBV område er pr. i dag utsatt for stor, tung og belastende trafikk fra Mosseveien og Oslo Havn. Planene om ny tilkjøring til havna lenger nord er snart en realitet. Velet har ventet på at Ormsundveien igjen blir en tilkjøringsvei til bebyggelsen, uten tungtransporten forbi skolen. Dette har vært et viktig poeng for oss i den prosessen vi har hatt med bl.a. Oslo havn.
Vi ser at Oslo havn også påpeker dette i sin uttalelse til Follobanen.

Massetransport på Mosseveien blir selvfølgelig en realitet, men vi stiller spørsmålstegn til antall timer pr. dag. Mosseveien fungerer som en resonanskasse, og lyd bærer langt over vann. Alle beboere på Bekkelaget (helt ut til Furubråten og opp til Solveien), Ormøya, Malmøya og Ulvøya vil bli berørt. Dette er i praksis skolekretsen. Elever fra Ulvøya og oversiden av Mosseveien vil få en ennå mer belastet skolevei enn den de har i dag. I tillegg vil elever utsettes for søvnforstyrrelser på grunn av støyen. Disse massetransportene er ikke lydløse, noe erfaringer utfyllinger på Sjursøya har vist.
Det er viktig for velet at massetransporter bør gjøres så skånsomt som mulig og ikke forekommer på nattestid. Det er spesielt viktig for oss at dette blir tatt hensyn til da byggeperioden antas å vare opp til 5 år. Transporten må ikke under noen omstendigheter benytte Ormsundveien, da dette er elevenes skolevei og busstopp for elevene som bruker offentlig transport.
Velet ser også en fare ved at byggeperioden kan komme til å bli på mer enn 5 år. Forsinkelser er jo vanlig i denne bransjen. Derfor er det viktig for velet at tidsskjema holdes, og at prosjektet ferdigstilles så raskt det lar seg gjøre.

Lagring av masser
Velet ønsker ingen ytterligere støyproblematikk tilført Sjursøya enn den vi lever med i dag. Dagens situasjon er belastende for beboerne, og søvnproblemer er det flere som er plaget av (ref. nattarbeid, utfyllinger på Oslo havn).
Velet ønsker derfor at det utarbeides alternative forslag og vurderinger av hvor massene kan kjøres, lagres og benyttes. Har man overhode vurdert å tenke på andre alternativer utenom Sjursøya?

Beredskap 

Velets styre har beredskap på agendaen.
Nedre Bekkelaget skole har en godt utviklet beredskapsplan som ble utarbeidet etter den første ulykken på Sjursøya. Mosseveien er helt avgjørende for beboerne på øyene, og denne ble umiddelbart stengt da ulykken inntraff. Vår beliggenhet er spesiell; store vannflater (lyden bærer langt før den møter vegetasjon), vind (pålands-, fralandsvind osv), Nordstrandskråningen som leder vind ( og giftige avgasser) og gir resonans.
I tillegg er geologien meget spesiell og kulturminnene mange. Området er også i stor grad regulert til spesielt bevaringsverdig.

Bevisstheten rundt beredskapsplaner er ikke blitt mindre med årene og velet savner en helhetlig beredskapsvurdering for området rundt Sjursøya, Oslo havn og Renseanlegget.
Hvor er risikovurderingen for beboerne i vårt område blitt av?
Hvorfor er dette område et “naturlig” rigg/anleggsområde for Follobanen?
Velet ønsker at beredskapsplaner for området gjennomgås og oppdateres der nødvendig.

Eksisterende togtrase
Da Bekkelaget stasjon ble nedlagt, gikk togene kun til Oslo S. Siden den gang har det skjedd mye med togtraseer i Oslo. Som følge av fortetning, har befolkningsgrunnlaget vokst betraktelig i velets område. Skolen hadde på slutten av 80-tallet rundt 90 elever, mens i dag er det 240!
Velet finner lite i forslaget om hvilke tog som skal gå hvor. Dersom lokaltog fortsatt skal benytte eksisterende togtrase, vil det være miljøvennlig og praktisk med gjenåpning av Bekkelaget stasjon.
Dette forutsetter at Follobanen blir bygget og lokaltogene bruker dagens bane, hvilket ikke er urimelig. Kanskje kan man da kjøre flere lokaltog på strekningen Oslo S – Ski med flere stasjoner, men dette avhenger sekvsagt av tilgjengelig kapasitet. For vår atkomst til våre ungdomskoler, videregående skoler, butikker og viktige offentlige tjenester, vil en heis fra Bekkelaget stasjon til Holtet være til stor nytte, og det vil også spare miljøet betydelig transportmessig.

Konklusjon
Selskapet til Bekkelagets vel stiller seg positive til en rask utbygging av Follobanen, men ser med bekymring på forslaget til reguleringsplan for ny Follobane og de konsekvenser dette vil medføre.

Legg igjen en kommentar