Informasjon om arbeid med Follobanen fra BU Nordstrand til orientering

I forbindelse med oppstart av bygging av Follobanen hadde BU Nordstrand besøk av representanter fra Jernbaneverket. Det ble informert om forarbeidet så langt og litt om hvordan arbeidet er tenkt gjennomført og hvordan dette vil påvirke oss som bor i området.

Det er besluttet at det skal bygges et dobbeltspor til Ski. I vår bydel vil denne tunnelen i all hovedsak gå i tunell i Ekeberg fjellet. Forventet oppstart er i 2014. Man regner med ferdigstillelse i 2019 – 2020.

Transport
Det skal bygges 2 løp som vil bli liggende ca 100 m under bakken. Det skal tas ut ca 6 millioner kubikk masse. Det er fortsatt uklart hvor denne massen skal fraktes, så det betyr at man ikke vet hvilken kjøre ruten denne transporten vil ta. Det vi vet er at på Nedre Bekkelaget vil det bli bygget et tverrslag. Dette er en frakt tunnel ut av tunnelområdet, det blir tre slike i vår bydel. Tverrslaget vil ha sitt utløp ved innkjøringen til havna fra Ormsundveien, dette betyr at all eller deler av denne transporten høyst sannsynlig vil gå forbi Nedre Bekkelaget Skole. Denne anleggsperioden vil vare fra 3 – 5 år.

Støy
Det vil bli jobbet i et 2 skift system som betyr at det jobbes fra 07.00 til 02.00 alle virkedager. Hva støy angår vil man forholde seg til gjeldende regelverk. Selve arbeidet vil jo foregå langt inne i fjellet og det forventes ikke at dette arbeidet vil være til stor sjenanse. I sprengningsperioden vil det være vibrasjoner, graden av dette det vil jo være avhengig av hvor nære sprengstedet man oppholder seg.

Tiltak
Jernbaneverket vil så langt det er mulig, legge til rette for en smidig avvikling av arbeidet. Dette innebærer omlegging av veier og omfattende sikkerhetstiltak. Vi har fått et løfte om at ledelsen ved Nedre Bekkelaget Skole vil, i god tid før oppstart, bli kontaktet for felles utarbeidelse av en plan for transport avvikling ved skolens område.

Det gjøres oppmerksom på at Furubråtveien vil bli stengt i perioder. Vi vil be om at slike midlertidige endringer i vårt veinett skal averteres i Nordstrands Blad.

Legg igjen en kommentar