– Nå er det øyens tur

På møte i bydelsutvalget 7. februar besluttet Bydel Nordstrand at bydelen har behov for Bekkelagstunet og områdene rundt. Bydelen ser muligheter for å legge kommunale tjenester og tilbud til Bekkelagstunet, eller som leder for helse og sosialkomiteen, Knut Falchenberg sa da han presenterete forslaget; vi har vel følt at nå er det øyenes tur!

Direkte fra møte i Nordstrand bydelsutvalg 7. februar

Publisert av Bydel Nordstrand Torsdag 7. februar 2019

Stiftelsen Bekkelagstunet presenterer fra 25 minutter inn i sendingen. Behandlingen av saken følger som første sak etter åpen halvtime.

Vedtaket fra Bydel Nordstrand

Bydel Nordstrand er bedt om å gi innspill på om Oslo kommune skal erverve Oslo havns eiendom; Ormsund leir og tilgrensende områder. Bydelsutvalget i Nordstrand anbefaler at Oslo kommune v/ EBY erverver Ormsund leir og Ormsundbakken 4 m.m. Ormsund leir er unik for Oslo kommune med sin beliggenhet nær fjorden – sentralt plassert mellom tilgrensende, allerede kommunale eiendommer. Kommunalt eierskap av leiren gir derfor en gyllen mulighet til å sikre at byen beholder en langsiktig styring av Nedre Bekkelaget for fremtidige behov. Dette er et historisk viktig område, hvor eiendommene til sammen utgjør et verdifullt areal for folk på Nordstrand. Sammen utgjør disse eiendommene den eneste arealreserven som kan dekke bydelens behov på kort og lang sikt i denne delen av bydelen. Bydelens kortsiktige behov er etablering av vedtatt 4-avdelings barnehage. Byantikvaren har anvist at slik barnehage kan etableres ved kombinert bruk av Ormsundveien 12 (OK) og den brannskadde leirkasernen. Inngjerding av tilstrekkelig uteareal her, vil bli godtatt.

Området bør derfor sikres for barnehage og for hensiktsmessige lokaler for helsesenter/fastlege. Bygningene i selve leiren har store begrensninger på bruken på grunn av fredningsbestemmelser. Men det vil være mulig å leie ut bygningene til ulike formål, slik blant annet stiftelsen Bekkelagstunet har pekt på.

Bydelen trenger møteplasser for befolkningen, nærbutikk, tilstøtende tomteareal både i Ormsundbakken 4 og ellers kan vurderes for et nybygg for Omsorg+, dagsenter, det kan utvikles studentboliger, idrettsanlegg, kulturaktiviteter eller andre tiltak i samarbeide med andre offentlige og private interesser. BU mener at kommunalt eierskap vil være viktig for utviklingen av hele området. Ormsund leir er unik ved sin beliggenhet nær fjorden. Utvikling av Grønlia og en fremtidig nedklassifisering av Mosseveien vil endre forutsetningne for utvikling av denne delen av Bekkelaget. Samtidig som BU ønsker at denne unike muligheten tas vare på av kommunen, erkjenner og understreker vi også at dette er en del av bydelen hvor det er underdekning av tjenestetilbud. Befolkningen på øyene og Nedre Bekkelaget ligger under den bratte Nordstrandsskråningen, hvor det er over 110 høydemeter opp til tjenestetilbudene på Holtet og enda lenger til Lambertseter. Når beboerne fra Bekkelaget og øyene skal oppsøke bydelens øvrige tjenestetilbud med kollektive transportmidler må de reise via bydelene Gamle Oslo eller Søndre Nordstrand. I tillegg danner Mosseveien en barriere mot resten av bydelen. Underdekningen av tjenester gjelder så vel barn og unge, som eldre. BU anbefaler derfor at kommunen tar grep for i sikre kontroll over utviklingen i og rundt Ormsund leir. På spørsmål fra EBY om det finnes potensiale for sambruk med andre virksomheter, er svaret derfor ja.

Vedtaket ble publisert på Bydel Nordstrands facebookside 8. februar 2019.

Ormsund leir – kartlegging av kommunale behov
Bydel Nordstrands vedtak er en del av Eiendoms- og byfornyelsesetatens kartlegging av kommunale behov for Bekkelagstunet og området rundt. En arbeidsgruppe er satt ned for å vurdere om kommunen skal kjøpe Bekkelagstunet fra Oslo havn. Den kommunale arbeidsgruppen vil frem til slutten av februar jobbe med å sammenfatte en rapport om mulig bruk av Ormsund leir. Denne vil bli oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling innen 1. mars. Ormsund leir – kartlegging av kommunale behov

Legg igjen en kommentar