NOTAT FRA BEFARING PÅ ORMØYA OG NEDRE BEKKELAGET TORSDAG 15.10.2020 kl 14.00

Befaringen kom i stand etter invitasjon fra styret i Selskapet til Bekkelagets vel. Mange av vellets medlemmer har etterspurt informasjon om planarbeidet. Hensikten med befaringen var derfor å få i gang en dialog med Plan- og bygningsetaten og den kommunale arbeidsgruppa for reguleringsplanarbeidet, som kan formidles videre til vellets medlemmer.

Vellet støtter i prinsippet hovedformålet med planen som er tilgjengelighet til strandsonen og vern av kulturminne-  og naturverdier, men det er viktig for oss å tydeliggjøre de behovene som vi kan formidle på vegne av medlemmene og de problemene som vi mener planen må ivareta.

Se lenke under for vedlegg fra befaringen:

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2020/11/Notat-fra-befaring-Ormøya-og-N-Bekkelaget-15.10.2020-endelig-versjon-02.11.2020-1-2.pdf

Se lenke under fra den digitale orienteringen fra Plan- og bygningsetaten den 26. mai 2020

Legg igjen en kommentar