Kommer rådhuset til å overkjøre innbyggerne og lokaldemokratiet? Forslaget til ny reguleringsplan kan fortsatt ikke aksepteres

Planforslaget som nå er oversendt politisk behandling er langt fra godt nok. Det truer lokalsamfunnets livsgrunnlag og lider fortsatt under alvorlig mangel på helhet. Selskapet til Bekkelaget krever derfor fortsatt at politikerne avviser planforslaget, og sender det tilbake til PBE for videre arbeid.

Plansaken har som kjent skapt enormt engasjement, og svært mange beboere, velforeningene og andre sendte inn høringsuttalelser.

Enstemmig avvist av lokalpolitikerne

Lokalt samlet alle partier seg og lyttet til velforeningene og lokalbefolkningen. 21. mars i år vedtok bydelsutvalget i bydel Nordstrand vedtok at planforslaget ikke holdt mål (se fra side 17).

Les også artikkel i Nordstrand blad: Sier blankt nei til øyforslaget: – Har ikke lyttet til innbyggerne

Den 22. april sendte Plan- og bygningsetaten sitt endelige forslag til ny reguleringsplan for Nedre Bekkelaget og øyene til rådhuset for politisk behandling. Noe har blitt justert, men vi mener forslaget fortsatt inneholder de samme grunnleggende svakhetene, og at det er svært langt unna å tilfredsstille det enstemmige vedtaket i bydelen.

Planforslaget og alle høringsinnspillene er publisert på PBE sine nettsider.

Det midlertidige byggeforbudet utløper 28. august. Vi mener det er langt viktigere å lage en god plan og heller leve med de eksisterende (og strenge) planene en stund til, enn å haste-vedta en dårlig plan.

Vi krever en helhetlig plan som balanserer ulike hensyn på en bedre måte: kultur- og naturvern, lokalbefolkningens behov og bedre tilgjengelighet for Oslos befolkning. En slik plan er det mulig å lage, og vi forventer derfor at politikerne gir PBE beskjed om å gå tilbake og lage en slik plan, i stedet for å haste-vedta en plan som er så ødeleggende og overkjørende.

Preges fortsatt av vesentlige mangler, og bestemmelser som overkjører innbyggerne og truer lokalsamfunnet

Vesentlige punkter Selskapet til Bekkelagets vel påpekte i vår høringsuttalelse var blant annet:

  • Ekstremt streng og inngripende uten å ta tilstrekkelig hensyn til menneskene som bor her: vi fortsatt skal kunne ha et bærekraftig lokalmiljø, må det være mer rom for skånsom tilpasning av boliger til skiftende livsfaser og noen flere hus i hager. Skolen opplever allerede nedadgående elevtall, og har fra å ha vært oppe i rundt 250 elever for få år siden, er tallet nå under 200. Til høsten er det meldt opp 17 barn.
  • Store «huller» både tema- og områdemessig: En stor og viktig geografisk del av området er tatt bort ved at nordsiden av Nedre Bekkelaget, med bla. Ormsund leir, barnehagen og de øvrige kommunale eiendommene, er tatt ut av planen. Veier og båthavner er også tatt ut.
  • Medvirkning og involvering av velforeninger og beboerne har vært tilnærmet ikke-eksisterende gjennom de frem årene planarbeidet har foregått. Det har resultert i mange unødvendige og ukloke beslutninger.

I høringsuttalelsen vår spilte vi også inn en rekke konkrete forslag til endringer av bestemmelser. Disse forslagene mener vi ivaretar intensjonene i den opprinnelige politiske bestillingen fra 2019 om å verne bedre om natur- og kulturmiljøet, samtidig som lokalsamfunnet og innbyggernes behov ivaretas.

Svært lite av det vi har spilt inn har blitt innarbeidet i planforslaget etter høringen. Det gjør at forslaget fortsatt er for strengt og inngripende, truer lokalsamfunnet og mangler helhet. Planforslaget innebærer dessuten at Nedre Bekkelaget blir planmessig oppstykket og dermed mindre helhetlig enn i dag.

Derfor opprettholder vi kravet om at planen må sendes tilbake til tegnebrettet.

Rådhuset bør ikke overkjøre lokaldemokratiet

Å sende planen tilbake med beskjed om å gjøre jobben skikkelig, med lokal og reell medvirkning og bedre balansering av ulike hensyn, vil også være helt i tråd med det enstemmige vedtaket som våre lokalpolitikere i bydelen fattet 21. mars.

Hvis planen vedtas uten omfattende endringer, vil det være fullstendig overkjøring av lokalmiljøet. Og det vil være et klart brudd med samarbeidstradisjonen, grunnleggende prinsipper om medvirkning og hensynet til lokaldemokratiet som kjennetegner den norske samfunnsmodellen.

Derfor mener vi det vil være svært oppsiktsvekkende om byrådspartiene, byråd for byutvikling og de andre partiene på Rådhuset ikke lytter til den klare beskjeden som har blitt gitt fra innbyggerne her og alle partiene i bydelen.

Dårlig tid ikke god nok grunn til å vedta en dårlig plan

Velforeningene har fått signaler som at Høyre sentralt, det vil si på rådhuset, er opptatt av å få vedtatt planen innen det midlertidige forbudet (MFT) utløper 28. august i år. Med tanke på hvordan planen ser ut nå, mener vi det er urealistisk å få til.

Det er mer enn justeringer som skal til for å få planen til å bli god nok.

Vi kan forstå om politikerne ønsker å få planen vedtatt før forbudet utløper, men de bør innse at det ikke er en god ide.

Plan- og bygningsetaten sa selv de trengte tre års forlengelse av forbudet i forkant av den politiske behandlingen av forlengelses-spørsmålet 23. august i fjor. Det daværende flertallet innstilte også på tre års forlengelse. På grunn av en spesiell situasjon med en representant for lite fra Arbeiderpartiet til stede i møte, vant imidlertid det som da var opposisjonen – Høyre og Venstre, frem med sitt forslag om kun ett års forlengelse (lenke til opptak av møtet, se fra ca. 24:40).

Vi kan også forstå om Høyre og Venstre den gangen tenkte at ett år burde være nok. Etaten hadde allerede jobbet med planen i fire år.

Med tanke på det som nå ligger på bordet, er det imidlertid klart at ett år ikke var tilstrekkelig. Plan- og bygningsetaten skriver gjentatte ganger i planforslaget at en rekke tema ble tatt ut og medvirkningsopplegg ble nedjustert som følge av kortere tid.

Det er også klart at mer tid ville gitt mulighet for grundigere vurderinger av for eksempel eiendommers verneverdi, mens vi nå risikerer å få Oslos strengeste verneplan basert på ufullstendig og forhastet arbeid og kunnskapsinnhenting. Byantikvaren skriver at også de har fått for liten tid til å foreta et mer differensiert vern.

Vi mener selvsagt ikke at mer tid ville løst alle problemer, men det er ikke tvil om at det ene året ble for knapt. Vi er også enige i at det mest optimale ville være å komme i mål med en plan som er god nok før MFT utløper 28. august. Konsekvensen av å ikke komme i mål før det, vil være at man må jobbe videre med planen mens de eksisterende planene i området gjelder. Uansett er det helt uakseptabelt om vi som bor her, lokalmiljøet og dette unike området som er av stor betydning også for Oslo og byens befolkning, skal måtte lide under en dårlig plan som følge av at tiden ikke strakk til.

Hva skjer videre?

Nå skal altså planforslaget som PBE har sendt fra seg behandles politisk. Vellet har sendt skriftlig forespørsel til byrådsavdeling for byutvikling om videre prosess, og fått til svar at:

«For å rekke bystyrebehandling innen utløpet av gjeldende midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet tas det sikte på bystyrebehandling i bystyrets møte 28.08.2024. Dette innebærer at byutviklingsutvalget må ha avgitt sin innstilling senest 21.08.2024.

For å sikre at utvalget får anledning til nødvendig behandling av saken før de avgir sin innstilling til bystyret tas det sikte på at byrådet avgir saken i tide til ovennevnte fremdrift.»

Etter hva vi forstår skal det også være en befaring 15. mai med PBE og Byutviklingsutvalget sentralt. Vellet har bedt om å få være med på denne, samt at vi har bedt om å få presentere saken vår for Byutviklingsutvalget.

Vi samarbeider godt med velforeningene på Malmøya og Ulvøya, og kjører noen prosesser sammen med dem. Samtidig som mye er felles, er det også en del ulike behov og hensyn som gjelder for de ulike områdene og velforeningene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer om videre prosess, møter, befaringer etc.

Er du rammet av planforslaget og føler deg urettferdig behandlet?

Da kan du be om å få møte politikerne på rådhuset. Du kan for eksempel be om møte med politikerne i Byutviklingsutvalget, du finner kontaktinfo på denne siden. Du kan også skrive brev eller e-post.

Vellet har hatt og vil ha flere møter med politikerne sentralt, men vi må holde hovedfokus på det generelle. Hvis du har en sak du mener fortjener oppmerksomhet, kan det derfor være lurt å ta kontakt selv direkte.

Husk at dere som er medlemmer også kan ta kontakt med oss i styret for råd og tips, bruk e-postandressen styret@bekkelagetvel.org

Legg igjen en kommentar