Vellets kommentar til varslet forlengelse av byggeforbudet

Byrådsavdeling for byutvikling vil forlenge det midlertidige forbud med ytterligere 6 måneder, etter at det først ble forlenget med ett år i tillegg til de opprinnelig fire årene. Hva Selskapet til Bekkelagets vel mener om det, avhenger helt av hva de seks månedene skal brukes til. Vil politikerne lytte til oss?

Skal vi ha forbud enda lenger, er det avgjørende at det munner ut i en plan som tar oss som
bor her på alvor. Hvis intensjonen bak forlengelsen er en bedre involvering av
lokalmiljøet og at våre innspill til planen kan bli ivaretatt, kan vi stilles oss positive til en
forlengelse på 6 mndr.

  • Mer fleksibilitet når det gjelder bygging og tilpasning: Vi er opptatt av forsiktig utvikling av Nedre Bekkelaget og Ormøya for å opprettholde et bærekraftig lokalmiljø, med nok folk og barnefamilier til å ta vare på området og til å holde hjulene i gang på skole, barnehager, i velforeninger og lokalbutikker.
  • Forpliktende plan for det som mangler: Skal forbudet forlenges, må det også komme en forpliktende plan for når det som er tatt ut av planen skal følges opp videre. Dette veier, båthavner og de kommunale eiendommene på Nedre Bekkelaget nord.
  • Behandle saker som er stilt i bero: Videre krever vi at søknader om tiltak som ikke er i strid med det foreliggende planforslaget, må kunne behandles av Plan- og bygningsetaten nå uten videre utsettelser.

Les hele vellets kommentar til varselet om forlengelse:

Legg igjen en kommentar