Helhetlig lokalsamfunn

  1. Hvor går Oslo? Hvor går vi?
  2. Befaring på Bekkelaget 27. Juni 2012

Hvor går Oslo? Hvor går vi?

Oslo er den raskest voksende byen i Europa. Oslo og Akershus vil i 2030 ha en og en halv millioner innbyggere.

Nedre Bekkelaget

Utsikt mot Ormøya i tåken

Helhetlig lokalsamfunn – Selskapet til Bekkelagets vel
Bekkelaget var en gang en idyllisk halvøy, før den store utbyggingen av Oslo kom etter krigen. Det byplanmessige presset har vedvart i 50 år, og er den dag i dag fremdeles stort.

Historisk sett har det vært særdeles store og tunge saker, der velet har brukt betalte lobbyister og en enorm frivillig arbeidsinnsats. Dette førte blant annet til at vi fikk stoppet Oslo havns planer om videre drift helt ut til Malmøykalven og ved Ormsund.

Renseanlegget var vi i utgangspunktet mer positivt innstilt til, men det medførte sprengning av Kollen, samt utradering av den lille idylliske fiskebukta, som selv jeg husker. I tillegg kom alle kummene med flytende skum og lukt. Så da det ble bestemt at renseanlegget skulle inn i fjellet, var vi med på det også. Disse arbeidene ble imidlertid mer plagsomme enn vi var forberedt på; sprengninger (av og til om natten), klirring innvendig i boliger, setningskader på hus, masseforflyttelser inkludert støy osv. Likevel ble det nye renseanlegget et mye bedre anlegg for nærmiljøet etter flyttingen.

Vi hadde en togstasjon – som ble nedlagt.

Vi hadde bro over jernbanen i Kjærlighetsstien, den ble rett og slett tatt ned da velet påpekte at den ikke var i forskriftsmessig stand. Dengang hadde Jernbaneverket ingen planer om å få den opp igjen. Men velets arbeid har nå resultert i at den er tilbake, men da er selvfølgelig stien ødelagt da den ikke har vært i bruk på en del år.

Vi fikk deponiet ved Malmøykalven…….

Containerskip

Når det gjelder havna, så er de største slagene vunnet, men vi står fremdeles foran store arbeider på Sjursøya, samt at Midgardsormen har startet sin vei ut mot Bekkelaget. Dette er arbeider som medfører rystelser, støy, setninger m.m.

Om få år starter arbeidet med ny togtunnel, og vi får den samme problematikken med sprengninger og masseforflytninger inklusive den støyen det medfører.

Det ble foreslått fjernvarmeanlegg på Ormsund, men dette fikk vi også stoppet.

Generelt har det vært en konstant fortetning av boliger på både Bekkelaget og øyene de siste årene.

Folketallet har økt, og dette resulterte i at skolen ble bygget ut, noe som var på høy tid. Under dette arbeidet fikk velet delta, og det ble bl.a. lagt vekt på at skolen skulle lage en buffer mot Mosseveien og Ormsundveien. Vi håpet at dette kunne minske politikernes iver etter å legge alt som medfører støy og sprengning og forurensing ut til oss. Det ble også lagt føringer for gang/sykkelvei mellom øyene og via skolen, gangveien i Hakkebakkeskogen ble etablert. Da dette pågikk ble den da regulerte barnhagetomta fjernet fra reguleringskartet, men det skal ligge en form for ”heftelse” på tomta når ny regulering blir satt igang.

Barnehagen

Velet har også disponert skøytebanen så lenge jeg har levd, men vi er vel innforstått med at den ikke kan forbli slik den er dersom vi skal kunne etablere et moderne tilbud til de kommende generasjoner.

Småbåthavnene øker også, men her vi klart å opparbeide parkeringsplasser, det gjenstår bare at båtfolket tar dem i bruk.

Enda lenger tilbake hadde vi Ceres, som gikk i rute mellom sentrum og øyene her ute.

På bakgrunn av
• de historiske fakta,
• at Oslo havn nå ønsker å overdra området sør for Ormsundveien til Oslo kommune
• at eiendommene i besittelse av Oslo Kommune og Oslo Havn forfaller
• at skolen er utvidet og at skolegrensene blir endret fra 2012 (flere til vår skole fra oversiden av Mosseveien)
• at Nedre Bekkelaget barnehage er midlertidig
• at vi mangler et tilbud til barn og unge rent sportslig
tror jeg det kan være på sin plass at velet lager et utkast til reguleringsplan for vårt område, spesielt på halvøya, som kan hjelpe politikere og saksbehandlere lokalt og sentralt til å fatte de riktige vedtakene.

Leiern

Eiendommene Oslo Kommune og Oslo Havn besitter fortsetter å forfalle.

Det er viktig å kunne presentere tankene bak forslaget, og det er viktig at de historiske fakta kommer frem. Vi vil også kunne vise at vi tenker helhetlig ovenfor hele skolekretsen.
Med erfaring fra utbyggingen av skolen, vil jeg påstå at vi også bør komme med innspill når det gjelder områdene nord for Ormsundveien.

F.eks. trikk langs Havna fra Bjørvika/Gamlebyen (miljøvennlig, gir befolkingen lenger inn mulighet til miljøvennlig transport til sjøen og båtlivet).

«Ceres» settes i trafikk igjen.

Ungdomsskole, vidergående skole med fokus på maritimt miljø, båtliv etc.
Offentlig svømmehall som kan gjøre alle barna her ute trygge med tanke på sjøen og skoleveien, som vil kunne gi politikerne et etterlengtet basseng med vann (flere elever i Oslo vil kunne benytte det) og som et vintertilbud til nærmiljøet, som jo tross alt har en litt ubestemmelig vinter der det ikke alltid er like lett å vite om det er regn, is, snø eller bart.

Momenter
• Veiene i vårt område ble opprinnelig etablert for hest og kjerre.
• Flere eiendommer står på Byantikvarens gule lister, men det bør ikke være et hinder, snarere tvert imot.
• Adkomster, gjennomkjøringer, gang/sykkelveier, turstier og kyststier må sees i sammenheng og virke logisk dersom folk skal bruke dem.
• Gjenåpning/nyåpning av Bekkelaget togstasjon. Da denne ble nedlagt gikk toget bare til Oslo S. Tenk så mye lenger vi kommer i dag. Det er sikkert mulig å legge inn en heis/trapp fra Øvre Bekkelaget (ala Romsås t-banestasjon) i fjellet i forbindelse med denne utbyggingen.
• Og selvfølgelig butikksenter, legesenter og kanskje et galleri, nærmiljøsenter og gjerne tannlege. Vi må hele tiden tenke at utbyggingen i Bjørvika vil gi et større befolkningsgrunnlag for dette.
De siste 50 årene har vi mistet mye, og nå som vi har muligheten, bør vi prøve å få noe tilbake.

 

Befaring på Bekkelaget 27. Juni 2012

Posted on 4. juli 2012 by Kari Mjøset

Onsdag 27. juni ble det avholdt en befaring med byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H), etatsjefen m.fl. fra Eiendom og byutviklingsetaten(EBY), medlem av bydelsutvalget i Nordstrand, Mona Verdich (H), John Tore Norenberg (H) og undertegnede.

Bakgrunnen for befaringen er at Bystyret har bedt byråden og hans etater å lage et skisseutkast for bruk av kommunale eiendommer i velets område sett i sammenheng med Oslo’s byutvikling. Det var derfor viktig for styret i velet å benytte en anledning til å presentere velets ideer og tanker om videre utvikling her hos oss; et helhetlig lokalsamfunn!

Det var en strålende dag for befaring, med sol, i ly av grønne trær og dempet støy fra Mosseveien og havna. Turen startet på skolen, gikk gjennom skolegården, via Hakkebakkeskogen til Bekkelagstunet, videre ut til skøytebanen over Ceres/moloen og tilbake langs Ormsundveien til skolen. Byrådet fikk også en snarvisitt til Villa Lilleborg. Det kan legges til at det var Bård Folke Fredriksen som åpnet den rehabiliterte og utvidede Nedre Bekkelaget skole i 1998, den gang som byråd for Utdanning.

Velet fikk presentert sine tanker om helhetlig lokalsamfunn, med utgangspunkt i skolekretsen. EBY oppdrag er ikke betinget av Oslo Havn sine føringer, og kan dermed utarbeide skisse til bruk av eiendommene uavhengig av hva de måtte mene. (På dette stadiet!)

Videre kom de frem at de områdene i Hakkebakkeskogen som i dag er regulert til boliger, ikke kan bebygges. De er lagt til et område der det biologiske har så stor betydning at det krever en omregulering. Det er kommet nye og strengere føringer for biologiske bevaringsverdige områder. Dette har fått innvirkning på hvorfor Oslo havn (OH)  ikke fikk “solgt” sine eiendommer i akkurat dette området til Oslo kommune. P.g.a. biologiske føringer, synker prisen på eiendommene så mye at Oslo havn ikke ville gjennomføre salget/overdragelsen slik SBV opplevde med våre eiendommer i skråningen. OH har heller ingen føringer på hva de skal benytte eiendommene til.

Barnehagen er midlertidig.
Ønsket fra velet om å benytte Bekkelagstunet til barnehageformål, er avhengig av at Byantikvaren (BYA) ser fordeler av “vern og bruk” og ikke “fred og ikke bruk”. BYA påpeker at Bekkelagstunet er det eneste gjenværende anlegg fra annen verdenskrig i Oslo.

Vi fikk tydelig presentert det manglende vedlikehold fra både Oslo havn (OH), Oslo kommune (OK) og Norsk folkehjelp, ved å se nærmere på husenes ytre beskaffenhet og hagenes villniss.

Vi fikk også ytret vårt lokale behov for to skøyte/fotballbaner med nærliggende skifterom og behovet sanitæranlegg. Vi presenterte paradokset med at vi er belastet med renseanlegget, mens OK legger til rette for bruk av strandsonen uten at det tas høyde for sanitære forhold.

Det var også fokus på de trafikkmessige konsekvenser av at OK ønsker å åpne opp for tilgjengeligheten til sjøen for Oslos befolkning; trafikkbelastningen er eksepsjonell dersom man ser på beskaffenheten av de veiene som blir belastet, GPS kjøring med store lastebiler, utbygging med tilhørende leveranser m.m.

Velet har jobbet for opparbeidelse av parkeringsplasser og pr. i dag er det ledig kapasitet, men da må man selvsagt betale litt og gå noen skritt.

Vi fikk understreket at velet gjennom alle reguleringsprosesser gjennom de siste 50 år, har hatt fokus på et godt samarbeid med OK og en forståelse av behov for store inngrep for å fremme en byutvikling. Vi har foreslått og gjennomført tiltak som har bidratt til en mulig, helhetlig regulering for Bekkelaget, øyene og skråningen.

Vi ser frem til at det nå endelig settes fokus på vårt reguleringsområde som en helhet!

Vi kommer til å følge prosessen tett og passe på at SBV blir med videre!