Protest fra vellet vedrørende Oslo Havns midlertidige lagerhall for pellets

Oslo Havn skal oppføre midlertid lagerhall (plasthall) for pellets som kommer med lastebil fra Kongsvinger og skal skipes videre til Rotterdam. Hallen har en grunnflate på ca 2500m2 og blir drøyt 15 meter høy. Selskapet til Bekkelagets vel har protestert på tiltaket. Plan- og bygningsetaten har gitt en tidsbegrenset tillatelse på 5 år til oppføring av hallen.

Les protestbrevet fra vellet:
Selskapet til Bekkelagets vel har i «innspill til detaljregulering av Ormsundkaia»(saksnummer 201815978) ytret ønske om at det må gjøres en uavhengig evaluering av havnevirksomheten i Sydhavna før detalreguleringen foretas. Velet mener at for store deler av havnearealene i dag er båndlagt til lagervirksomheter som med fordel kunne ha ligget andre steder. En ny lagerhall for pellets på Ormsundkaia er nok et eksempel på dette som Velet ser det. 
En uavhengig evaluering av også dette tiltaket synes derfor påkrevd før byggesøknaden ferdigbehandles. Lagerbygg er ikke avhengig av havnearealer – noe Velet ikke er i tvil om at en slik evaluering vil vise. Hvis den uavhengige evalueringen av Oslo Havns behov for arealer ikke er gjennomført /tilstrekkelig vurdert opp mot Oslo bys behov og politiske føringer, ønsker Velet en begrunnelse for dette.
Forhold som må avklares når det gjelder lagerhall, og håndtering av pellets på Ormsundkaia, er som Velet ser det:

  • Kan pellets transporteres på annen måte? Hvis transport kan skje i containere eller lukkede sekker, er det neppe behov for en lagerhall. Pelletsen vil da kunne transporteres og lagres uten at denne utsettes for fukt.
  • Skipene planlegges i denne forbindelse lastet med samlebånd. Hvordan skal dette kunne gjøres uten at det genereres støy fra hjullastere? Hva med støvproblemet i forbindelse med denne type lasthåndtering? Denne type lasting ser i tillegg ut til å være utsatt for betydelig fuktutfordringer ved nedbør.
  • Velet mener at buffersonen(Bekkelagsbadet), som Oslo Havn viser til i denne saken, ikke har noen effekt når det gjelder støy- og støvplage mot Nedre Bekkelaget skole og boligene her. Velet mener at en lagerhall, plassert helt inntil spuntveggen mot Bekkelagsbadet, vil gjøre at denne bufferen får best effekt, samtidig som Nedre Bekkelaget skole belastes vesentlig mindre. Eventuell plassering av lagerhallen må derfor også evalueres nøye.
  • Skipsanløp ytterst(mot syd) på Ormsundkaia er uheldig med hensyn til nærheten til Bekkelagsbadet. Dette har Velet tatt opp med Oslo Havn flere ganger. En lagerhall plassert ytterst på Ormsundkaia mot Bekkelagsbadet, som vil forhindre skipsanløp her, vil redusere farepotensialet for vannaktivitetene i Ormsundet og ved Bekkelagsbadet. Bekkelagsbadet har på varme sommerdager over 1000 besøkende. Nærheten mellom skipstrafikken på Ormsundkaia og vannaktivitetene på Bekkelagsbadet er i dag en stor utfordring som må evalueres, særlig med tanke på at skipstrafikken skal økes her. En buffersone som forhindrer skipsanløp for nær Bekkelagsbadet må uansett vurderes.

Selskapet til Bekkelagets vel takker for å bli orientert om saksgangen, ref. oversendt kopi av dokument 202014778-19  «Anmodning om uttalelse til dispensasjonssøknad fra plan- og bygningsloven §1-8-Ormsundkaia».Som representant for Sydhavnas nærmeste naboer i syd, har Velet bedt Oslo Havn om å bli nabovarslet i alle byggesøknadspliktige tiltak i Sydhavna, noe de stiller seg positive til, uten at vi har mottatt formelt nabovarsel i denne saken ennå.Vi oppfordrer derfor PBE til å registrere Selskapet til Bekkelagets Vel som berettiget til nabovarsel i denne så vel som fremtidige søknadspliktige tiltak i Sydhavna.
Velet er kritiske til at Oslo Havn i enkelte byggesaker kun nabovarsler til seg selv.

Med vennlig hilsen
Selskapet til Bekkelagets vel ved/ Øystein A. Larsen, Ragnvald Verdich og Tom Wassum

Les mer om saken her:
https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/far-tillatelse-til-hall-for-pellets/?fbclid=IwAR3mPA4qxrP2yzy2vcpcbnrPArSpuKUrKZzQv4KhJvsU2NneKuaPvDpat7I

Bredere fortau fra Mailand til skolen – bruk gangvei ved skøytebanen i anleggsperioden

Midlertidig gangveiOslo Havn ved projektleder Erlend Pehrson informerer om at nå er de snart igang med utbedring av fortauet i Ormsundveien.

Arbeidene starter i siste halvdel av august og skal pågå i 6-8 uker. I anleggsperioden vil fotgjengere bli henvist til å bruke gangveien gjennom Hakkebakkeskogen, og det vil mest sannsynlig også bli etablert lysregulering av biltrafikken.

Fortauet fra badeplassen til Nedre Bekkelaget Skole vil utvides for å oppnå gjennomgående bredde på 2,5 meter langs Ormsundveien.

Samtidig vil det bli etablert nytt veilys og eksisterende ledningsnett/luftspenn vil legges i bakken.

Arbeidene er en del av «Bekkelagsbadet». Den nye bade- og aktivitetsparken som Oslo Havn etablerer langs Ormsundveien til Ormsund.

Se pressemelding om Bekkelagsbadet 8. mai 2018

Aktivitetsdag på Ormsund

Velkommen til aktivitetsdag på Ormsund. Vi ønsker alle sammen, både store og små velkommen til en «happening» i regi av LEVA urban design. Her har du mulighet til å påvirke hvordan fremtiden vil bli seende ut i ditt nærmiljø. Ved at du kommer viser du også Oslo havn at vi bryr oss om lokalmiljøet.

Les mer på:

Selskapet til Bekkelagets Vel sine facebooksider. 

Møt opp!

ormsund_plakat_event 19

Oslo Havn inviterer til nabomøte 24.mai kl.17-19.00 i Ormsundveien 9.

Temaet for møtet er hva som vil skje på Ormsund og i nærområdene fremover.

Ormsundterminalen og Bekkelagstunet

Saksliste:

  1. NOAH utskipningen – hva skjedde og hva vil skje fremover ved ny aktivitet/nye leietakere
  2. Nye leietakere og vilkår Bekkelagstunet
  3. Buffersonen nord for Ormsundveien – utvikling

Velforeningen har også bedt om et tema til – beredskapssituasjonen i forhold til mangler etter beredskapsrapporten.  

PS: Det er få parkeringsplasser i området. Vi oppfordrer derfor til samkjøring eller sykkel og gange.

Velkommen!