Referat fra Generalforsamling fredag 30. november 2012 på Villa Lilleborg

Sak 1: Åpning av Generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble åpnet av velets formann Kari Mjøset, som ønsket velkommen.
Anders Brandt ble valgt til møteleder.
Knut Rognerud og Harald Damsleth ble valgt til å medundertegne referatet.
Ellen Tuhus og Bjørn Dymbe ble valgt til opptelling av stemmer.

Sak 2: Styrets beretning
Styrets beretning for 2012, som beskrevet i årsberetningen for 2012, ble kort gjennomgått av møteleder. Kommentarer til følgende saker:

Styremøter; Det har vært avholdt 7, ikke 8, styremøter i inneværende styreperiode.

Informasjon og distribusjon; Alle velets medlemmer oppfordres sterkt til å sende sine mailadresser til styret@bekkelagetvel.org, slik at elektronisk informasjon når ut til flest mulig. Forslag om også å sende ut informasjon til ALLE beboere i velets krets, inkludert de som ikke er medlemmer, for å rekruttere flere medlemmer til velet.

Ceresbryggen; Skadene på Ceresbryggen som er oppstått i den senere tid er alvorlige og må gjøres noe med for å sikre bryggen. Dersom velet ikke får støtte av kommunen til utbedringer, så må det vurderes å bruke av egne midler til dette. Bryggen er et kulturminne som er velets eiendom og ansvar. Det finnes også andre fond og institusjoner å søke midler fra, dersom kommunen ikke kan bistå.

Støy; Støyen er et vedvarende problem i vårt område. Velets beboere opplever at vi har liten påvirkningskraft, men at man likevel må fortsette å fronte støysaken mot Oslo Havn, kommunen mfl. Flere medlemmer kommenterte på denne saken, og ønsker at støyproblematikken fortsatt må være på agendaen for velets styre.

Follobanen; Det er viktig for velet å legge press mot bruk av Ormsundveien til transport av masser fra tunnelboringen. I denne saken er det stadig endring i planene, og tidsskjemaet er stramt, så  utviklingen skjer meget raskt. Det er sendt ut ny info til alle berørte beboere per post i foregående uke. Dette er en av de sakene der det er viktig å være mange, og flere kommenterte på at vi trenger å øke medlemstallet i velet for å øke vår påvirkningskraft i slike saker.

Helhetlig lokalsamfunn; Eiendomsforholdene i Oslo Kommune er kompliserte, og medfører mye ansvarsfraskrivelse og papirflytting mellom etater, men lite handling fra kommunens side. Oslo Havn er også hjemmelshaver til flere eiendommer i våre områder. Store prosjekter som Midgardsormen, Follobanen mv påvirker vårt lokalområde, og forhindrer utviklingen av en helhetlig reguleringsplan. Konkrete lokale saker som ble diskutert:
Utslipp i fjorden; Vi mangler fullstendig en beredskapsplan for vårt område. Som naboer til renseanlegget, tankanlegget på Sjursøya og containerhavna, bør SBV kreve at beredskapsetaten i Oslo Kommune lager en egen beredskapsplan for vårt område. Dette blir en sak for det nye styret å gå inn i.
Barnehagesaken; Det er søkt om forlengelse av tillatelsen for den midlertidige kommunale barnehagen i brakkene i Hakkebakkeskogen (Nedre Bekkelaget Barnehage). Nå ønskes den bestående til 2017. Velet har ikke mottatt informasjon om denne søknaden. Velet har skissert mulig løsning for permanent barnehage på Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) til byråden. Det er per dd ingen utvikling i denne saken som velet har blitt informert om.
Gjerdet langs Ormsundveien på Ormøya; Samferdselsetaten skal ha ansvaret for vedlikehold av dette gjerdet. Velet oppfordrer det nye styret om å gjøre en henvendelse til kommunen om behov for vedlikehold og til dels rehabilitering av gjerdet. Dette gjelder også rekkverket over Malmøybrua.
Informasjonstavlene; Velets informasjonstavle ved bussholdeplassen Kirkebakken har ikke vært oppdatert de senere år. Styret er klar over mangelen, og vil ta tak i saken snarest. Denne tavlen, samt tavlen på Nedre Bekkelaget Skole, vil benyttes til generell informasjon om og fra velet.

Regnskapene for 2012 ble godkjent.
Budsjettforslaget for 2013 ble godkjent.

Sak 3: Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker til generalforsamlingen 2012.

Sak 4: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre ble godkjent. Styret for 2013 består av;

Gunn von Trepka, leder, valgt for 1 år
Sjur Petter Haustveit, kasserer, ikke på valg (1 år igjen)
Heidi M Brandt, medlem, ikke på valg (1 år igjen)
Lars Andressen, medlem, gjenvalgt for 1 år
Øystein Klausen, medlem, valgt for 2 år
Mikael Nyberg, varamedlem, gjenvalgt for 2 år
Maria Rognerud, varamedlem, gjenvalgt for 2 år.
Knut von Trepka ble valgt til nytt æresmedlem, for sin lange og trofaste innsats i velet, og da særlig for sin oppfølging av Ceresbrygga og Villa Lilleborg.

Nedre Bekkelaget, 3.12.2012