Selskapet til Bekkelagets Vel mot Oslo kommune.


Hovedforhandlingen i skjønnssaken mellom Selskapet til Bekkelagets Vel og Oslo kommune ble avholdt fra 27. september til 30. september d.å.

Saken har sin bakgrunn i at Oslo kommune 25. oktober 2006 omregulerte velforeningens to eiendommer i Nordstrandskråningen fra boligtomter til naturvernområde.

Velet innhentet sommeren 2009 en verditakst som viste at de to eiendommene hadde en samlet verdi uten naturvernreguleringen på kr. 29 343 000. Etter omreguleringen har eiendommene mistet sin økonomiske verdi fordi de ikke lenger kan bebygges.

Oslo kommune avviste velforeningens krav om erstatning og styret besluttet derfor å sende inn en skjønnsbegjæring til Oslo tingrett. Saken mot Oslo kommune ble behandlet av generalforsamlingen på årsmøtet 27. november 2009, og et stort flertall av de fremmøte stilte seg bak styrets beslutning om å fremme saken.

Saken mot Oslo kommune er omfattende og komplisert. Særlig som følge av de anførsler som kommunen har kommet med underveis i skjønnssaken, og for å ivareta velets interesser og krav mot kommunen, har det vært nødvendig for styret og advokat Jespersen å foreta grundige undersøkelser om historiske og nåværende eiendomsforhold på stedet. Slik har det kommet nye opplysninger i saken helt frem til hovedforhandlingens start. De nye opplysningene har både bidratt til å belyse forholdene i saken og styrke velforeningens sak mot kommunen.

Styreleder Mona Verdich møtte som partsrepresentant og advokat Max Henrik Jespersen hos Forretningsadvokatene som prosessfullmektig under hovedforhandlingen i Oslo tingrett. I hovedforhandlingen fikk velforeningen lagt frem sin sak på en helhetlig og god måte, og styret er tilfreds med gjennomføringen av hovedforhandlingen. Oslo tingrett har varslet at det vil ta ca. 5 uker før domstolen vil fatte beslutning i saken.

Rettsaken

Siste dag i retten vel overstått. Advokaten og jeg har gjort vårt aller beste og håper det holder.

Advokaten lager et sammendrag fra rettsaken som blir sendt til alle vellets medlemmer på mail og dessuten publisert på siden her på mandag.

Det tar fra 1 til 2 måneder før dommen er klar. Vi rekker da å ta saken opp på ordinær generalforsamling i november før fristen for eventuell anke av dommen er ute.

1. dag i tingretten

Endelig er første dag i retten unnagjort. Advokaten vår hadde 6 timers «kjempebra» innlegg/dokumentasjon. Det var iskaldt der bokstavelig talt, men hyggelig og god stemning. Imorgen er det befaring på tomtene for rettens medlemmer. Spennende!!