Nerliens fond

Grosserer J. L. Nerlien og frues fond 
– til Bekkelagets forskjønnelse

1. Fondet er grunnet med en testamentarisk gave, stor kr. 10 000 til Bekkelagets Vel fra dets tidligere formann og mangeårige interesserte medlem, avdøde grosserer J L Nerlien.

2. Fondets kapital skal til enhver tid være anbragt som for umyndiges midler bestemt.

3. Av renteavkastningen skal 10 % hvert år tillegges kapitalen.

4. Resten av renteavkastningen disponeres årlig av Velets styre etter dets frie skjønn til strøkets forskjønnelse innen Bekkelaget Vels nåværende distrikt – fortrinnsvis det såkalte Nedre Bekkelaget.
Styret kan beslutte helt eller delvis å avsette renteavkastningen til spesielle formål til strøkets forskjønnelse, der ikke måtte kunne maktes i et enkelt år.

5. For fondet føres særskilt regnskap, der på samme måte som det ordinære regnskap skal forelegges den årlige generalforsamling til godkjennelse.

6. Hvis Bekkelagets Vel skulle bli oppløst, skal fondet fortsette som egen stiftelse under iakttagelse av foranstående bestemmelser for dets anvendelse og under bestyrelse av et styre bestående av 3 i Bekkelagets Vels nåværende distrikt boende menn eller kvinner, oppnevnt av den generalforsamling som endelig beslutter Velets oppløsning. Ved avgang supplerer de gjenværende seg ved valg av en ny i distriktet boende mann eller kvinne. Kan de ikke bli enige, oppnevnes det nye medlem av den underdommer i hvis embetsdistrikt Bekkelagets jernbanestasjon ligger. (I tilfelle av kollegial rett av rettens formann.)

Regnskapet offentliggjøres hvert år innen utgangen av februar måned i en på stedet alminnelig lest avis. Ovennevnte dommer overtar de Velets generalforsamling tillagte funksjoner. I det i dette punkt omtalte tilfelle kan der anvendes et rimelig beløp til administrasjonsomkostninger.

Fastsatt av Bekkelagets Vels styre i møte 3. juni 1930, og samme dag approbert av fru Hulda Nerlien.