Vedtekter

Vedtekter for Selskapet til Bekkelaget Vel

§1 Formål

«Selskapet til Bekkelagets Vel» er et politisk uavhengig organ som skal arbeide til beste for beboerne på Bekkelaget og Ormøya.

§2 Medlemskap
Enhver som har fast bopel innen selskapets område, og har nådd myndighetsalder, kan være medlem av selskapet. Styret avgjør i tvilstilfelle hva som skal anses som fast bopel, og kan i spesielle tilfelle dispensere fra bestemmelsen.

§3 Kontingent
Årskontingenten fastsettes hvert år av den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten forfaller til betaling senest i løpet av oktober måned.

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Den er beslutningsdyktig når minst 1/7 av medlemmene er tilstede. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som står på den
forhåndsutsendte dagsorden. Vedtak krever simpelt flertall, unntatt i saker vedrørende fast eiendom, endring i lovene og selskapets oppløsning, som krever 2/3 flertall. Medlemmer som ikke kan møte på generalforsamling, kan la seg representere ved skriftlig fullmakt til annet medlem. Intet medlem kan disponere mer enn én fullmaktsstemme ved siden av egen stemme. Ordinær generalforsamling avholdes én gang per år innen utgangen av november måned.

Styret sender ut varsel om ordinær generalforsamling senest 6 uker før møtedagen med to ukers frist for innsending av saker til dagsorden. Innkalling sendes ut fra styret senest 12 dager før møtedagen med dagsorden vedlagt årsberetning, årsregnskaper med revisorantegning, budsjett for kommende år og forslag til årskontingent.

Den ordinære generalforsamling velger leder for ett år, to styremedlemmer for to år og ett varamedlem til styret for to år, samt et medlem til selskapets faste valgkomité. Videre velges revisor for ett år. Hvis det foreligger flere kandidater til noe valg, skal valget skje skriftlig. Dersom det er mer enn én kandidat til noe verv, og ingen kandidat oppnår simpelt flertall, skal det velges om igjen mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer. Generalforsamlingen velger også to medlemmer til å undertegne referatet sammen med møtelederen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller minst 20 medlemmer forlanger det. Innkalling med dagsorden skal utsendes minst 2 uker før møtedagen. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og fatte vedtak i de saker som er angitt i de forhåndsutsendte
dokumenter.

§5 Styret
Selskapet ledes av et styre bestående av leder og fire medlemmer. Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer blant styremedlemmene. Styret forestår selskapets daglige drift, forvalter selskapets midler, og ivaretar dets interesser i samsvar med formålsparagrafen. Styret fungerer fra 1. januar året etter at det er valgt og til 1. januar påfølgende år. I eiendomsdisposisjoner skal generalforsamlingens godkjenning innhentes. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 er til stede. Ved likt stemmetall er lederens stemme avgjørende. Ethvert styremedlem kan i viktige saker forlange styret sammenkalt.

§6 Lovendring
Forslag om endring av selskapts lover kan fremlegges for generalforsamlingen av styret eller minst 20 medlemmer. Slike forslag skal være skriftlige, og styret i hende innen 4 uker før generalforsamlingen. Forslaget skal vedlegges innkallelsen.

§7 Valgkomité
Valgkomitéen består av tre medlemmer. Den velger selv sin leder, og fremsetter for generalforsamlingen skriftlig forslag på valg av møtedirigent, leder, 2 styremedlemmer, 1 varamedlem og revisor. Generalforsamlingen velger hvert år et inntredende medlem av valgkomitéen uten forutgående innstilling .

§8 Oppløsning
Oppløsning av selskapet kan bare skje på ekstraordinær generalforsamling etter at forslag om dette har vært vedtatt av ordinær generalforsamling. Ved oppløsning disponeres selskapets midler fortrinnsvis til formål til beste for beboerne i selskapets område.

Vedtatt på Selskapets Generalforsamling den 30. november 1990.