Referat fra møte med PBE 15.02

Her kan du laste ned referat fra vellets møte med Plan- og bygningsetaten 15. februar 2024.

Merk at dette er et utkast.

Vellet vil spille inn på noen mangler i referatet. Blant annet står det ikke noe om at vi møtet påpekte at det er eksisterende stiforbindelser på Nedre Bekkelaget som som PBE ikke har fått med seg i planforslaget. Øystein Larsen fra vellets styre og plangruppe var også med på møtet men det står ikke i referatet. Endelig versjon vil bli lastet opp på denne siden straks det er klart.

Intervju med vellet i Nordstrands Blad: – En museumsplan

I artikkelen forklarer vi hvorfor politikerne må sette ned foten og ikke vedta PBEs forslag til ny reguleringsplan. Alvorlig mangel på medvirkning, at den er altfor inngripende, setter bom stopp for å gjøre noe på egen eiendom, og grunnleggende mangel på helhet – er hovedpunktene vi trekker frem.

– Vi var bekymret for hva som skulle komme, men vi hadde faktisk ikke trodd at det skulle bli så ille som det ble, sier Jørgen Wille, vellets leder til Nordstrands Blad.

Faksimile fra artikkel i Nordstrands Blad 27.02.2024.

– Det er summen av hele planen som er for dårlig. Den er ufullstendig og mangler en rekke vesentlige elementer. For oss fremstår den som en museumsplan, oppsummerer Wille i artikkelen.

(NB: artikkelen er bak betalingsmur, og husk at det ikke er lov å lage kopier av saken og dele videre. Det koster penger å lage god journalistikk. Det vil nok være en rekke artikler om reguleringssaken i avisen fremover, så et abonnement kan være en god investering for å følge med og engasjere seg).

Om manglende medvirkning uttaler vi blant annet:

– Vi har ikke fått medvirke, slik som PBE selv legger opp til at innbyggere og lokale foreninger kan, når planer lages. De har brukt fem år på å utarbeide denne planen, men de har ikke involvert oss ordentlig. Dette er ikke en plan Oslo kommune og politikerne kan vedta, sier Wille.

Inngripende museumsplan, som setter bom stopp for å gjøre noe på egen eiendom

Tom Wassum, leder for vellets plangruppe, sier blant annet:

– Planen legger også opp til et mye strengere vern av eiendommene enn hva som er nødvendig for å ta god vare på kulturmiljøet, og en helt unødvendig grad av ekspropriering.

Og:

– Planen regulerer på Ormøya og Nedre Bekkelaget 64 eiendommer til hensynssone bevaring. Av de 64 eiendommene er det kun syv eiendommer som får mulighet til å bygge ut noe som helst. Resten blir regulert med byggegrense i husveggen.

Vellet påpeker også at PBE er strengere enn Byantikvaren er i sitt kunnskapsgrunnlag.

Mangel på helhet

– Planen lider under store mangler, for eksempel er trafikk, barnehage og nærtilbud tatt bort. Dermed er forutsetningene for å lage det PBE skulle, en helhetlig plan som er bedre enn de planene vi allerede har, helt borte, sier Tom Wassum.

Vi krever en bra plan

Etter å ha ventet i fem år, krever vi å få en bra plan som tar hensyn til innbyggerne og gir et bærekraftig lokalmiljø. Derfor understreker vi også i artikkelen at dersom det innebærer at kommunen må jobbe lenger enn byggeforbudet varer (det går ut 23.08.2024) – så får vi heller gå tilbake til de gamle planene, og leve med dem frem til kommunen har blitt ferdig med å lage nye og bedre planer. De gamle planene er strenge, og vil ikke ødelegge verken kultur- eller naturmiljøet.

Medlemsmøte 06. mars om forslaget til ny reguleringsplan

Informasjonsmøte for medlemmer om forslaget til ny reguleringsplan som nå er ute på høring.

Sted: Villa Lilleborg onsdag
Dato og tid: onsdag 06. mars klokken 19.00-21.00.

Vellet og vellets plangruppe vil gå gjennom hovedtrekk ved planforslaget, og presentere vellets syn på det. Det blir også mulighet til å stille spørsmål, og komme med innspill til vellets videre arbeid.

Høringsfristen er 18. mars. Vellet kommer selvsagt til å sende et grundig høringssvar, men vi oppfordrer også alle medlemmer til å sende sitt eget høringsinnspill til etaten.

Les også:

Møte med PBE 15.02: Vellets oppsummering og viktige punkter vi tok opp

Forslag til ny reguleringsplan: slik jobber vi, og slik kan du gi innspill til planen

Merk: det er også et møte i regi av Plan- og bygningsetaten på Nedre Bekkelaget skole onsdag 28.2 klokken 18-20. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte opp også der. 

Vellets plangruppe består av:
Tom Wassum (gruppeleder)
Benjamin Barth
Marius Jøntvedt
Øystein Larsen
Kikkan Landstad

Styreleder i vellet er Jørgen Wille

Møte med PBE 15.02: Vellets oppsummering og viktige punkter vi tok opp

Torsdag 15. februar var Selskapet til Bekkelagets vel i møte med Plan- og bygningsetaten om forslaget til ny reguleringsplan på Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya. Her er en oppsummering av sentrale bekymringspunkter og mangler ved planen vi tok opp, og inntrykket vi satt igjen med etter møtet.

Vi hadde på forhånd oversendt en liste over temaer vi ønsket en diskusjon rundt på møtet. På grunn av at det kun var avsatt halvannen time til møtet måtte vi begrense oss til temaer vi mener kanskje er de viktigste for oss, og som berører mange av våre medlemmer.

Mangler ved planen

Vi mener planen er mangelfull og ufullstendig, samtidig som den er svært inngripende for veldig mange.

Etter over fire års arbeid, har Plan- og bygningseaten nå pga. tidsnød tatt mange av de temaene som er viktige for lokalmiljøet og som er viktige for at planen skal være et helhetlig styringsverktøy i framtiden. Dette er f.eks trafikksikkerhet, vei og parkering, småbåthavner, idrettsanlegg (roklubben og seilforeningen), barnehage, Ormsund leir, bruk av Padda osv.

Vi mener planen slik den nå foreligger ikke gir noen merverdi for oss som bor her.

Vern og utnyttelse: større rom for skånsom fortetting enn planen legger opp til

Fravær av fortettingsmuligheter innenfor områder som er ansett som verneverdige sementerer dagens situasjon på en måte som ikke gir noe spillerom eller fleksibilitet for tilpasning til endrede livssituasjoner og behov. Dette gjelder både bebyggelse og hageanlegg. Det må være mer rom for skånsom fortetting i form av nye boenheter, enn kun de svært få eiendommene på Nedre Bekkelaget som etaten har vurdert som mulige å bygge på.

Kulturminneutredningen fra Byantikvaren (BYA) vurderer vi som mangelfull. Rapporten redegjør kun for 18 nye bygninger som tilskrives verneverdi på Ormøya og Nedre Bekkelaget, mens de 46 husene som tidligere er listeført ikke er beskrevet eller verdivurdert i rapporten. Det står i rapporten at registreringene i hovedsak er gjort fra offentlig rom/gater/sjø, bortsett fra etter avtale med eier. Mindre eksponerte fasader, hagemurer, terreng, uthus etc. kan derfor være mangelfullt registrert.

Det er ikke samsvar mellom BYA-utredningens konklusjoner, og den strenge hensynssonereguleringen i PBEs planforslag. Hvordan kan etaten båndlegge hager og hus som ikke er grundigere registrert?

Planen legger enda strengere vernerestriksjoner på bygninger og hager enn det Byantikvaren selv legger opp til i sin rapport. BYA konkluderer med at det må sikres at eventuell ny bebyggelse i det utvalgte kulturmiljøet underordner seg eksisterende bygningsmiljø, og at eventuell ny bebyggelse i strandsonen bør harmonere med den opprinnelige og markeres med byggeår for å synliggjøre oppføringstidspunkt. Dette innebærer etter vårt skjønn en skånsom fortettingsmulighet, som planen slik den foreligger ikke gir muligheter for.

Reelt behov for tilgjengeliggjøring

Vi mener at det ikke er nødvendig for planens målsetting at alt gjøres tilgjengelig av strandsoner og grønne områder utover det som er tilgjengelig i dag. Vi ønsker en drøfting av strandsonereguleringen. Plassering av offentlig og ikke-offentlig formål virker tilfeldig. Tilkomst til deler av strandområdene forutsetter adkomst over boligeiendommer. Vi mener også at det ikke er reelt behov for enkelte av de nye friområdene offentlige friområdene som er foreslått i planen.

Skjøtselsansvar og erfaringer med kommunen som grunneier

Vi mener kommunen ikke bør erverve flere arealer enn de allerede eier. De har ikke en gang kapasitet eller vilje til å drifte og skjøtte de friområdene og strandområdene de allerede eier. Dette gjelder for eksempel nordsiden av Ormøya.

Som forventet fikk vi ingen innrømmelser fra PBE i møtet, kun forsvar for de valgene som PBE har tatt på bakgrunn av fagrapporter. Vi opplevde at vi ble lyttet til, men vi fikk også en klar følelse av at PBE kommer til å stå på sine faglige vurderinger. PBE mener tilgjengeliggjøring, flere friområder og strengt vern også er et gode for lokalbefolkningen. PBE var imidlertid enige i vår vurdering av dårlig kommunal skjøtsel på eksisterende friområder. Pga tidspresset anmodet PBE vellet til å komme med tydelige og konkrete forslag til hva som bør endres i planen, gjerne med anvisning på kart osv.

PBE skal skrive et referat fra møtet, dette vil vi legge ut her på vellets nettsider straks det foreligger.

Hva skjer videre?

Onsdag 28. febuar klokken 18.00-20.00 blir det åpent møte for alle innbyggerne i regi av Plan- og bygningsetaten i gymsalen på Nedre Bekkelaget skole. Vellet oppfordrer alle som har mulighet til å stille på møtet.

Onsdag 06. mars klokken 19.00-21.00 arrangerer vi medlemsmøte om reguleringsplanen på Villa Lilleborg.

Vellet og vellets egen plangruppe jobber svært mye med denne saken, og vi koordinerer også opp mot de andre vellene blant annet i form av felles møter.

Vi vil oppdatere vellets nettsider og Facebookside fortløpende med mer informasjon om planarbeidet og vellets synspunkter.

Har du innspill? Send e-post til vellet, og gi høringssvar til PBE

Dette kan du gjøre:

  1. Gi innspill til plangruppa: Send en e-post til styret@bekkelagetvel.org for å gi innspill til plangruppas arbeid. Det er også mulig å skrive inn dine synspunkter i kommentarfelt under på denne siden eller på vellets Facebook-side.
  2. Send inn ditt eget høringssvar til Plan- og bygningsetaten: Dette kan du gjøre enten ved å sende epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 202002666 i emnefeltet, eller du kan bruke og merk henvendelsen med saksnummeret. Eller du kan bruke kommunens «Si din mening»-løsning.

På sakssiden til PBE kan du følge saken fortløpende, og se hva andre kommer med av innspill og hva etaten selv legger ut av dokumenter. Merk det er også mulig å abonnere på denne saken (da får du e-post hver gang noe skjer) ved å trykke på den grønne knappen hvor det står «Bli abonnent» øverst til høyre på etatens saksside.

Det er viktig at så mange som om så mange som mulig benytter seg av muligheten til å gi høringsinnspill til PBE. Det handler om å vise at vi er mange som bryr oss om lokalsamfunnet, få gode argumenter på bordet og belyse saken så godt som mulig.

Les også: Forslag til ny reguleringsplan: Slik jobber vi, og slik kan du gi innspill til planen

Vellets plangruppe består av:

Tom Wassum (gruppeleder)
Benjamin Barth
Marius Jøntvedt
Øystein Larsen
Kikkan Landstad

Styreleder i vellet er Jørgen Wille

Forslag til ny reguleringsplan: slik jobber vi, og slik kan du gi innspill til planen

Plan- og bygningsetaten har lagt frem forslag til ny detaljregulering for Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya. Høringsfristen er 18.03.2024. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan bidra med innspill, og hvordan vellet jobber med reguleringsplanen.

Vellet har en egen plangruppe, som nå jobber med Plan- og bygningsetaten sitt forslag til ny reguleringsplan. Gruppa hadde møte onsdag 08.02, og la planer for videre arbeid.

Plangruppa og vellet vil jobbe svært tett med dette. Vi holder nå på med å sette oss skikkelig inn i planmaterialet, og definere det vi mener er sentrale problemstillinger. Vi vil selvsagt lage et grundig høringssvar, og vil jobbe aktivt opp mot politikere både lokalt og på rådhuset, PBE og administrasjon, og vi vil sørge for god dialog med de andre vellene.

Torsdag 15. februar har plangruppa i vellet et møte med PBE.

Det blir også et åpent infomøte for innbyggerne 28.02 kl 18-20 i regi av PBE i gymsalen på Nedre Bekkelaget skole.

Her er planforslaget

Plan- og bygningsetatens planforslag og alle vedleggene finner du her.

Har du innspill? Send e-post til vellet, og gi høringssvar til PBE

Dette kan du gjøre:

  1. Gi innspill til plangruppa: Send en e-post til styret@bekkelagetvel.org for å gi innspill til plangruppas arbeid. Det er også mulig å skrive inn dine synspunkter i kommentarfelt under på denne siden eller på vellets Facebook-side.
  2. Send inn ditt eget høringssvar til Plan- og bygningsetaten: Dette kan du gjøre enten ved å sende epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no med saksnummer 202002666 i emnefeltet, eller du kan bruke og merk henvendelsen med saksnummeret. Eller du kan bruke kommunens «Si din mening»-løsning.

På sakssiden til PBE kan du følge saken fortløpende, og se hva andre kommer med av innspill og hva etaten selv legger ut av dokumenter. Merk det er også mulig å abonnere på denne saken (da får du e-post hver gang noe skjer) ved å trykke på den grønne knappen hvor det står «Bli abonnent» øverst til høyre på etatens saksside.

Det er viktig at så mange som om så mange som mulig benytter seg av muligheten til å gi høringsinnspill til PBE. Det handler om å vise at vi er mange som bryr oss om lokalsamfunnet, få gode argumenter på bordet og belyse saken så godt som mulig. Vellet kan selvsagt ikke gi noen lovnader om å bli hørt, men hvis kun et fåtall sier hva de mener ser det fort ut som at engasjementet her er begrenset.

Husk også at selv om vellet skal lytte til medlemmene, gi et godt og grundig høringssvar fra vellet samlet, og jobbe aktivt opp mot politikere og etaten – må vi fokusere mest mulig mulig på helheten. Vellet kan ikke gå inn på alle detaljer og forhold knyttet til de enkelte eiendommer. Derfor er også individuelle innspill på hvordan dette berører deg og ditt liv, viktig, og det anbefaler vi å sende høringssvar om til PBE.

Vellet vil komme tilbake med mer informasjon om videre arbeid, og om våre hovedbudskap og perspektiver.

Til slutt, husk: Selv om vellet og plangruppa har dette arbeidet som topp prioritet, er det sammen vi er sterkest. Dette er lagarbeid – viktig at alle er med og engasjerer seg!