Befaring på Bekkelaget 27. Juni 2012

Onsdag 27. juni ble det avholdt en befaring med byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H), etatsjefen m.fl. fra Eiendom og byutviklingsetaten(EBY), medlem av bydelsutvalget i Nordstrand, Mona Verdich (H), John Tore Norenberg (H) og undertegnede.

Bakgrunnen for befaringen er at Bystyret har bedt byråden og hans etater å lage et skisseutkast for bruk av kommunale eiendommer i velets område sett i sammenheng med Oslo’s byutvikling. Det var derfor viktig for styret i velet å benytte en anledning til å presentere velets ideer og tanker om videre utvikling her hos oss; et helhetlig lokalsamfunn!

Det var en strålende dag for befaring, med sol, i ly av grønne trær og dempet støy fra Mosseveien og havna. Turen startet på skolen, gikk gjennom skolegården, via Hakkebakkeskogen til Bekkelagstunet, videre ut til skøytebanen over Ceres/moloen og tilbake langs Ormsundveien til skolen. Byrådet fikk også en snarvisitt til Villa Lilleborg. Det kan legges til at det var Bård Folke Fredriksen som åpnet den rehabiliterte og utvidede Nedre Bekkelaget skole i 1998, den gang som byråd for Utdanning.

Velet fikk presentert sine tanker om helhetlig lokalsamfunn, med utgangspunkt i skolekretsen. EBY oppdrag er ikke betinget av Oslo Havn sine føringer, og kan dermed utarbeide skisse til bruk av eiendommene uavhengig av hva de måtte mene. (På dette stadiet!)

Videre kom de frem at de områdene i Hakkebakkeskogen som i dag er regulert til boliger, ikke kan bebygges. De er lagt til et område der det biologiske har så stor betydning at det krever en omregulering. Det er kommet nye og strengere føringer for biologiske bevaringsverdige områder. Dette har fått innvirkning på hvorfor Oslo havn (OH)  ikke fikk “solgt” sine eiendommer i akkurat dette området til Oslo kommune. P.g.a. biologiske føringer, synker prisen på eiendommene så mye at Oslo havn ikke ville gjennomføre salget/overdragelsen slik SBV opplevde med våre eiendommer i skråningen. OH har heller ingen føringer på hva de skal benytte eiendommene til.

Barnehagen er midlertidig.
Ønsket fra velet om å benytte Bekkelagstunet til barnehageformål, er avhengig av at Byantikvaren (BYA) ser fordeler av “vern og bruk” og ikke “fred og ikke bruk”. BYA påpeker at Bekkelagstunet er det eneste gjenværende anlegg fra annen verdenskrig i Oslo.

Vi fikk tydelig presentert det manglende vedlikehold fra både Oslo havn (OH), Oslo kommune (OK) og Norsk folkehjelp, ved å se nærmere på husenes ytre beskaffenhet og hagenes villniss.

Vi fikk også ytret vårt lokale behov for to skøyte/fotballbaner med nærliggende skifterom og behovet sanitæranlegg. Vi presenterte paradokset med at vi er belastet med renseanlegget, mens OK legger til rette for bruk av strandsonen uten at det tas høyde for sanitære forhold.

Det var også fokus på de trafikkmessige konsekvenser av at OK ønsker å åpne opp for tilgjengeligheten til sjøen for Oslos befolkning; trafikkbelastningen er eksepsjonell dersom man ser på beskaffenheten av de veiene som blir belastet, GPS kjøring med store lastebiler, utbygging med tilhørende leveranser m.m.

Velet har jobbet for opparbeidelse av parkeringsplasser og pr. i dag er det ledig kapasitet, men da må man selvsagt betale litt og gå noen skritt.

Vi fikk understreket at velet gjennom alle reguleringsprosesser gjennom de siste 50 år, har hatt fokus på et godt samarbeid med OK og en forståelse av behov for store inngrep for å fremme en byutvikling. Vi har foreslått og gjennomført tiltak som har bidratt til en mulig, helhetlig regulering for Bekkelaget, øyene og skråningen.

Vi ser frem til at det nå endelig settes fokus på vårt reguleringsområde som en helhet!

Vi kommer til å følge prosessen tett og passe på at SBV blir med videre!

– Kari Mjøset