Kyststien

Les hele saken her

Les brev fra Byantikvaren 29-03-93

Konsekvensvurdering-skisseprosjekt:

Kyststi/gang- og sykkelvei Paddehavet- Nordstand bad

Selskapet til Bekkelagets Vel har studert det aktuelle skisseprosjektet og konsekvens-vurderingen for en kyststi langs Mosseveistranden. Det er den delen av prosjektet som ligger nord for Ulvøybroen, som berører vårt ansvarsområde. Dette området omfattes også av reguleringsplanen av 1994 for Padda og Mossveistranden.

Selskapet til Bekkelagets Vel var en aktiv aktør under utarbeidelsen av denne reguleringsplanen, i samarbeid med daværende Park- og idrettsvesenet og områdets båtforeninger og grunneiere. Dette samarbeidet ble initiert av byråd Eirk Moen i 1988, på grunnlag av lokalmiljøets sterke misnøye med den tidligere reguleringsplanen av 1982.

For lokalmiljøet var reguleringsplanen av 1994 en klar forbedring i forhold til planen av 1992, selv om vi ikke fikk gjennomslag for alle våre ønsker. Det er derfor med glede vi konstaterer at hovedtrekkene ved det foreliggende skisseforslaget signaliserer endringer som er i tråd med flere av våre tidligere forslag, og som etter vår mening vil være klart bedre for lokalmiljøet enn gjennomføring av gjeldende reguleringsplan. De viktigste punktene er følgende:

Parkeringsplassene for småbåthavnene bør ligge i ytterkant av boligområdene, med kort gangvei til båtanleggene

Det er i dag ca 1500 småbåter med båtplass i Paddehavet. Det ville være svært negativt for bomiljøet om alle båteierne skulle disponere parkeringsplass i direkte tilknytning til havneanleggene, med all den trafikken på veiene i boligområdene det ville medføre. I tråd med denne strategien er parkeringsplasser de senere årene anlagt ved Ormsundveien 24 samt syd og nordvest for bensinstasjonen mellom Skrenten og Mosseveien, og denne utbyggingen har ført til en forbedret trafikksituasjon på Nedre bekkelaget. Siden kjøreadkomst til Sandkroken Slipp, som i løpet av siste år har utvidet sitt flytebryggeanlegg med ytterligere to flytebrygger, vil motvirke den positive trafikkutviklingen i boligområdene, vil vi anbefale at kyststien langs Mosseveistranden ikke gjøres kjørbar frem til Sandkroken Slipp. Det innebærer at vi anbefaler etaten å gå videre med alternativ 2A. Det er bemerkelsesverdig at de tre øvrige alternativene skisserer anlegg av en kjørevei frem til Sandkroken Slipp, mens dette knapt kan sies å være i tråd med prosjektets formål om å anlegge en kyststi/gang- og sykkelvei.

Vi er kjent med at Sandkroken Slipp i forbindelse med den siste utvidelsen av bryggeanlegget har dokumentert tilstrekkelig parkeringsdekning i ytterkant av boligområdene. Det er derfor meget positivt at det foreliggende skisseprosjektet ikke inkluderer ytterligere parkeringsplasser ved Sandkrokens bryggeanlegg, selv for de alternativene som vil medføre at ”kyststien” gjøres kjørbar frem til slippen, siden det vil øke bilkjøring på boligveiene i området. På dette punktet er skisseforslaget en stor forbedring i forhold til reguleringsplanen av 1994.

Kyststien bør anlegges på baksiden av eksisterende bebyggelse, med stikkveier ned til tilrettelagte strandparseller

Under forarbeidet til regulerinsplanen av 1994 anbefalte Byantikvaren ved gjentatte anledninger …”at evt. gangvei fra Fisker Syversens vei og fram til båthavna ved Ulvøybrua legges bak eksisterende bebyggelse slik at eksisterende hageanlegg og brygger kan opprettholdes”… (sitat fra brev fra Byantikvaren til PBE av 29.03.03). Selskapet til Bekkelagets Vel er helt på linje med Byantikvaren på dette punktet, men vi fikk dessverre ikke gjennomslag for vårt syn i reguleringsplanen av 1994. Vi synes derfor det er meget positivt at det i konsekvensvurderingen av de ulike skissene frarådes å gå videre med alternativ 1, som i det alt vesentlige følger gjeldende reguleringsplan når det gjelder trasévalg. For alle de tre andre alternativene følger trasévalget for kyststien nord for Ulvøybroen Byantikvarens anbefaling, og på dette punktet er skisseforlaget en stor forbedring i forhold til reguleringsplanen av 1994. Vi anbefaler at dette prinsippet for trasévalg også følges syd for Ulvøybroen, selv om dette er utenfor vårt ansvarsområde. Det vil være et stort paradoks om man, for å bedre tilgjengeligheten til stranden, ødelegger de siste restene av naturlig strand i det aktuelle området med utfylling og asfaltering.

Gang- og sykkelveien bør ikke være bredere enn 3 m

Fisker Syversens vei ble ferdigstilt i 1984 som en 3 m bred kombinert gang- sykkel- og kjørevei (til eiendommene), og den har fungert godt frem til i dag. Det er spesielt to problempunkter med hensyn til den kombinerte trafikken:

  • Sykelister har ofte altfor stor fart nederst i rampen fra Mosseveien til vendehammeren ved Fisker Syversens vei 12.
  • Det er en uoversiktlig sving der veien tangerer sydenden av området til Bekkelaget båtforening.

Det første av disse problemene kan løses ved at farten til syklistene reduseres med for eksempel skilting, fartsdumper eller andre fartsdempende innretninger i rampen. Det andre problemet synes løst i skisseforslagene ved at den aktuelle svingen rettes ut og gjøres mer oversiktlig. I skisseprosjektet står det at en 5,5 m veibredde vil ”fremstå som en åpen gate i bakkant av eiendommene og ha en dårlig tilpasning til småskalalandskapet”. På deler av den aktuelle strekningen er landarealet bare ca 15 m bredt, og en 5,5 m bred vei vil være svært dominerende.

Når det gjelder vurderingen av trafikksikkerheten for en 3 m bred vei, står det i skisseprosjektet (s. 24, alternativ 2B): ”Lite trafikk fra boligene i området gjør at rådgiver ikke forventer store problemer knyttet til kombinasjonen sykkel, fotgjenger og bil (adkomsttrafikk)”. At denne vurderingen er rimelig, støttes av bl.a. følgende: Mellom skrenten og Bispebrygga båtforening i Grønsundveien, inkludert Solvangveien, er veibredden ca 3 m (enkelte steder bare 2,5 m). Denne idylliske veistrekningen er et yndet turområde for gående og syklister, samtidig som veiene betjener biltrafikk til ca 30 eneboliger. Vi anbefaler derfor at ingen del av den skisserte ”kyststien” får en større bredde enn 3 m.

Selskapet til Bekkelagets Vel bifaller en omregulering av området langs Mosseveistranden

Med unntak av alternativ 1 krever alle skisseforslagene en omregulering av området langs Mosseveistranden i Paddehavet. I den sammenhengen vil vi understreke at Byantikvaren har påpekt verneverdien i den nære kontakten mellom den gamle bebyggelsen i området og strandarealene. Verdien av området inkluderer derfor i høy grad også den gamle bebyggelsen, og dette er lite forenlig med den nåværende reguleringen til park. I ”Strategi for vern av maritime kulturminner” (Oslo kommune, Byantikvaren, 2008) står det at …”Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg berøres av planprosesser”. Dette er i tråd med vårt syn, og vi anbefaler derfor at en omregulering av det aktuelle området ikke bare innebærer en ny trasé for kyststien, men også at de berørte eiendommene får status som boligområde-spesialområde bevaring. En regulering til boligområde vil fremme vedlikehold og hindre forfall av den bevaringsverdige gamle bebyggelsen langs Mossveistranden.