Protest fra vellet vedrørende Oslo Havns midlertidige lagerhall for pellets

Oslo Havn skal oppføre midlertid lagerhall (plasthall) for pellets som kommer med lastebil fra Kongsvinger og skal skipes videre til Rotterdam. Hallen har en grunnflate på ca 2500m2 og blir drøyt 15 meter høy. Selskapet til Bekkelagets vel har protestert på tiltaket. Plan- og bygningsetaten har gitt en tidsbegrenset tillatelse på 5 år til oppføring av hallen.

Les protestbrevet fra vellet:
Selskapet til Bekkelagets vel har i «innspill til detaljregulering av Ormsundkaia»(saksnummer 201815978) ytret ønske om at det må gjøres en uavhengig evaluering av havnevirksomheten i Sydhavna før detalreguleringen foretas. Velet mener at for store deler av havnearealene i dag er båndlagt til lagervirksomheter som med fordel kunne ha ligget andre steder. En ny lagerhall for pellets på Ormsundkaia er nok et eksempel på dette som Velet ser det. 
En uavhengig evaluering av også dette tiltaket synes derfor påkrevd før byggesøknaden ferdigbehandles. Lagerbygg er ikke avhengig av havnearealer – noe Velet ikke er i tvil om at en slik evaluering vil vise. Hvis den uavhengige evalueringen av Oslo Havns behov for arealer ikke er gjennomført /tilstrekkelig vurdert opp mot Oslo bys behov og politiske føringer, ønsker Velet en begrunnelse for dette.
Forhold som må avklares når det gjelder lagerhall, og håndtering av pellets på Ormsundkaia, er som Velet ser det:

  • Kan pellets transporteres på annen måte? Hvis transport kan skje i containere eller lukkede sekker, er det neppe behov for en lagerhall. Pelletsen vil da kunne transporteres og lagres uten at denne utsettes for fukt.
  • Skipene planlegges i denne forbindelse lastet med samlebånd. Hvordan skal dette kunne gjøres uten at det genereres støy fra hjullastere? Hva med støvproblemet i forbindelse med denne type lasthåndtering? Denne type lasting ser i tillegg ut til å være utsatt for betydelig fuktutfordringer ved nedbør.
  • Velet mener at buffersonen(Bekkelagsbadet), som Oslo Havn viser til i denne saken, ikke har noen effekt når det gjelder støy- og støvplage mot Nedre Bekkelaget skole og boligene her. Velet mener at en lagerhall, plassert helt inntil spuntveggen mot Bekkelagsbadet, vil gjøre at denne bufferen får best effekt, samtidig som Nedre Bekkelaget skole belastes vesentlig mindre. Eventuell plassering av lagerhallen må derfor også evalueres nøye.
  • Skipsanløp ytterst(mot syd) på Ormsundkaia er uheldig med hensyn til nærheten til Bekkelagsbadet. Dette har Velet tatt opp med Oslo Havn flere ganger. En lagerhall plassert ytterst på Ormsundkaia mot Bekkelagsbadet, som vil forhindre skipsanløp her, vil redusere farepotensialet for vannaktivitetene i Ormsundet og ved Bekkelagsbadet. Bekkelagsbadet har på varme sommerdager over 1000 besøkende. Nærheten mellom skipstrafikken på Ormsundkaia og vannaktivitetene på Bekkelagsbadet er i dag en stor utfordring som må evalueres, særlig med tanke på at skipstrafikken skal økes her. En buffersone som forhindrer skipsanløp for nær Bekkelagsbadet må uansett vurderes.

Selskapet til Bekkelagets vel takker for å bli orientert om saksgangen, ref. oversendt kopi av dokument 202014778-19  «Anmodning om uttalelse til dispensasjonssøknad fra plan- og bygningsloven §1-8-Ormsundkaia».Som representant for Sydhavnas nærmeste naboer i syd, har Velet bedt Oslo Havn om å bli nabovarslet i alle byggesøknadspliktige tiltak i Sydhavna, noe de stiller seg positive til, uten at vi har mottatt formelt nabovarsel i denne saken ennå.Vi oppfordrer derfor PBE til å registrere Selskapet til Bekkelagets Vel som berettiget til nabovarsel i denne så vel som fremtidige søknadspliktige tiltak i Sydhavna.
Velet er kritiske til at Oslo Havn i enkelte byggesaker kun nabovarsler til seg selv.

Med vennlig hilsen
Selskapet til Bekkelagets vel ved/ Øystein A. Larsen, Ragnvald Verdich og Tom Wassum

Les mer om saken her:
https://www.oslohavn.no/no/aktuelt/far-tillatelse-til-hall-for-pellets/?fbclid=IwAR3mPA4qxrP2yzy2vcpcbnrPArSpuKUrKZzQv4KhJvsU2NneKuaPvDpat7I

Julehilsen fra vellet

2020 ble et annerledes år enn hva styret hadde planlagt for, men planene blir med oss videre inn i 2021. Vi ønsker også å takke medlemmer som har gjort en ekstra innsats i løpet av året som har gått.

Styret ser frem til et nytt år hvor vi forhåpentligvis igjen kan møtes til nabokvelder og andre arrangementer.

Selskabet til Bekkelagets vel ønsker alle medlemmer og beboere en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen fra Selvkjøringsprosjektet

Tusen takk for lånet av nabolaget ditt!

I desember 2019 startet vi piloten med selvkjørende kjøretøy på Nedre Bekkelaget. Siden den gang har vi hatt over 6500 passasjerer om bord, og lært enormt mye. Pilotprosjektet har tar nå slutt, med siste offisielle driftsdag 20. desember. I den forbindelse ønsker vi å takke deg for at vi har fått lov å låne veien i nabolaget ditt!

Å sikre stabil drift fra dag til dag har vært utfordrende på linje 85b. Derfor er vi glade for at dere har vært tålmodige med oss. Vi har til gjengjeld hentet ut mye læring og praktiske erfaringer som vil være nyttig for oss i tiden fremover. For å ivareta dette kan det være dere ser oss gjøre noen tester på strekningen også i januar.

Vi ønsker fremdeles innspill fra dere

Hovedmålet med driften av linje 85b har vært å lære, og kommentarer fra reisende og beboere er derfor alltid interessant for oss. Om du har tilbakemeldinger til oss angående linje 85b eller ønsker å vite mer om noe ved dette prosjektet, ser vi frem til å høre fra deg. Vi presenterer gjerne prosjektets læringsutbytte mer i detalj dersom du vet om en anledning hvor dette kunne vært interessant.

Les mer om Ruters utprøvning av selvkjørende kjøretøy her:
https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/selvkjorende-kjoretoy/

Kontakt oss gjerne på e-post:
selvkjorende@ruter.no

UTSETTELSE OG AVLYSNING

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLING OG AVLYSNING AV TORSKEMIDDAG 27. NOVEMBER

Styret i Selskapet til Bekkelagets Vel beklager sterkt at vi på grunn av den siste utviklingen i koronasituasjonen dessverre må utsette den planlagte generalforsamlingen 27.11. inntil videre. Det betyr også at årets torskemiddag avlyses.

Så snart situasjonen tillater det, vil vi sende ut melding om ny dato for generalforsamlingen. Dette innebærer at det nåværende styre blir sittende inntil nytt styre er valgt.

Ny dato vil bli annonsert på vår hjemmeside www.bekkelagetvel.org og Facebookside, samt per e-post til de medlemmer vi har e-postadresse til. I tillegg vil vi legge informasjon om dette på Fjordtunets Facebookside.

AVLYSNING AV JULEGRANTENNING

Vi hadde virkelig håpet at vi skulle kunne arrangere vår tradisjonelle julegrantenning med nissebesøk første søndag i advent, men rådet fra myndighetene sier at vi heller ikke kan avholde dette arrangementet. Juletreet vil selvsagt bli tent denne dagen, men nissen må utsette sitt til etter jul hvor vi vil arrangere en utendørs juletrefest for barna dersom situasjonen tillater det. Melding om dette blir lagt ut senere