Debattmøte om havnestøy

På initiativ fra Nordstrand Venstre inviteres det til debattmøte:

Sted
Musikkrommet, Nedre Bekkelaget skole, Ormsundveien 2

Tid
Tirsdag 6. september klokken 19.00-21.00

Tema

 • Spiller det noen rolle for nattesøvnen hvilket parti du stemmer på ved kommunevalget?
 • Hva er de gode løsningene og hva står i veien for dem?
 • Det legges opp til en fordomsfri og åpen debatt.
  Møt opp og si din mening!

  Bekreftede deltakere
  – Representant fra Oslo Havn
  – Representant fra Transportarbeiderforbundet
  – Hallstein Bjercke, nestleder Oslo Venstre
  – Ane Wigers, Nordstrand Venstre
  – Ingrid Baltzersen, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Rødt
  – Janne Svegården, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Arbeiderpartiet
  – Annelise Høegh, Bystyrets Samferdsel og Miljøkomitè, Høyre
  – Nabointiativet mot havnestøy

  Pressemelding 31. mai 2011

  Havnevirksomhet å Sjursøya

  Innbyggerinitiativet «Nei til døgndrevet havn i boligstrøk» ble levert ordfører Fabian Stang 14.02.11
  Saken er nå til behandling i bystyrets komité for Miljø og Samferdsel og vedtak skal fattes 15.06.11.

  Bystyret vedtok 26.08.09 at Norges største containerhavn skulle lokaliseres permanent i Norges tettest befolkede by, og at denne i tillegg skal kunne bygges ut ved befolkningsvekst!

  Naboene til havna har gjennom flere tiår erfart hva dette vil si av støy, våkenetter, barn som våkner i skrekk om natten, barn som gjør det dårligere på skolen, bruk av sovemidler for å sove osv. Man trodde at å flytte havnevirksomheten fra Ormsundkaia til Sjursøya ville bedre situasjonen. Dette har det ikke gjort.
  Nyere støyforskning viser at støy har negative effekter på helsen ved lavere støynivåer enn tidligere antatt. Befolkningsvekst betyr økt havneaktivitet og støy for flere mennesker til flere av døgnets tider. Vi kan ikke være bekjent av at Oslos politikere utsetter befolkningen for helseskade.

  Vi mener at dersom Norges største containerhavn skal lokalisereres i Norges tettest befolkede by, så må den driftes på et vis slik at helse og livskvalitet til byens befolkning blir ivaretatt. Det betyr virkedagsdrift av containerhavna, eksempelvis man-fred 07-19, slik at befolkningens behov for forutsigbar hvile blir ivaretatt.

  Naboinitiativet mot havnestøy på vegne av
  Selskapet til Bekkelagets Vel

  Til deg som er nabo med Oslo havn

  Oslo Havn KF har fått avslag på søknaden om dispensasjon fra støygrensen på Ormsund-terminalen. Vi vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen, og iverksette tiltak for å redusere støyen på kveldstid. Samtidig vil vi bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet fordi vi mener at dagens støyregelverk i realiteten åpner for å overføre aktivitet fra kveld til natt. Det ønsker vi ikke å gjøre.

  – Vi har stor forståelse for naboene som plages av støy. Derfor har vi lang tid jobbet sammen med fagforeningene for å endre arbeidstidene. Fra 1. april er Oslo Havn klar til å innføre ny skiftordning, som vil flytte aktivitet fra natt og kveld til dag. Det som gjenstår nå, er å få laste- og lossearbeiderne, som ikke er ansatt hos oss, med på det samme, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

  Flytte til Sjursøya

  Oslo havn har i dag en containerterminal på Ormsund og en på Sjursøya. Det er på Ormsund-terminalen at støygrensene blir brutt på kveldstid. Trafikken på Sjursøya er innenfor støygrensene. Det er færre naboer til denne terminalen og de bor lenger unna havnedriften. Terminalen på Sjursøya er under utbygging. I 2015 vil all containertrafikken være samlet her.

  Til departementet

  På Ormsund-terminalen er støygrensene satt til 55 db på dag og natt, mens grensen er 45 db i perioden mellom kl 18.00 og 22.00. Oslo Havn KF søkte Fylkesmannen om dispensasjon fra støygrensen på kveldstid, og det er denne søknaden vi nå har fått avslag på. Oslo Havn KF vil bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet.

  – Slik regelverket er utformet i dag, kan vi støye mer på natten enn på kvelden. Det åpner med andre ord for at vi kan overføre mer aktivitet til natt, og på den måten holde oss innenfor støygrensene. Men vi ønsker ikke å gjøre dette. De tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at det er nettopp på nattestid at støyen er mest plagsom, sier Hamran.

  Flere trailere

  Havnedirektøren understreker at Oslo Havn KF vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen.

  – I verste fall vil vi måtte redusere aktiviteten vår. Det er stikk i strid med en overordnet målsetting om å overføre mer gods fra land til sjø, fordi dette er mer miljøvennlig. Hvis Oslo havn må redusere aktiviteten, vil det medføre at mer gods kommer landeveien. Denne transporten vil plage enda flere, både i form av mer kø og mer forurensning, sier Hamran.

  Søker kompromiss

  Når vi bringer saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet, vil Oslo Havn KF også foreslå et kompromiss.

  – Hvis støygrensen på dagtid utvides til å gjelde fram til kl 20.00, har vi større mulighet for å få lastet og losset mer gods i en periode som vi regner med er mindre plagsom for naboene. Da kan vi redusere aktiviteten både på kveldstid etter kl 2000 og på natten, sier Hamran.

  Oslo Havn KF vil i nær framtid ta kontakt med velforeninger og innkalle til et nabomøte for å høre hva naboene mener om dette forslaget.

  Den siste støyrapporten ligger på nettsidene våre: http://www.oslohavn.no/miljo/stoy2/stoyrapport/

  Med vennlig hilsen

  Anne Kristin Hjukse

  Informasjonssjef

  Havnedirektørens stab

  Oslo Havn KF

  Oslo Kommune

  Mobil: 99 21 46 10

  Sentralbord: 02 180

  www.oslohavn.no

  www.oslokommune.no

  Ofres for Fjordbyen

  Aftenposten Aften 26.01.11, Bydelen side 16

  Fjordbydrømmen. Jeg har i flere sammenhenger den siste tiden lest om Byrådets stolte fjordbyplaner. Havnevirksomheten fra Sørenga og Filipstad kaia skal vekk, det skal lages en havnepromenade, det skal legges til rette for bygging av boliger og rekreasjonsområder og kyststripen skal gis tilbake til Oslos befolkning.

  Dette høres unektelig veldig besnærende ut. Men det er ingen som spør seg hvor havnekranene skal ta veien. Det er nemlig ikke slik at kyststripen skal gis tilbake til hele Oslos befolkning. Det er ingen som nevner at det nå etableres en kjempesvær containerhavn på Oslo sentrums østside. De kaller det å flytte havna ut av byen. Sannheten er at ”ut av byen” i denne sammenheng betyr knappe 5 minutters kjøretur fra Oslo S og at Oslos østside nok en gang må ta den belastningen som Oslo vest ikke holder ut med. I planen heter det seg også at Ormsund nå ikke egner seg for boligutbygging pga havnedrift. Det er imidlertid en viktig detalj de har glemt: Her finnes det allerede bolig og rekreasjonsområder som nå blir rasert av politikerne.

  Man kan jo undres over hvor Plan- og bygningetaten var i denne planleggingen. For mens man på Bleikøya knapt får bygge ut en trapp for at det ikke skal skjemme utsikten til øya, har Oslo Havn bygd ut en hel øy langt ut i fjorden og attpåtil flombelyst det hele.

  Befolkningen på Nedre Bekkelaget har i alle år vært sterkt plaget av støy fra containerhavna på Ormsundkaia. Som følge av utbyggingen av Sjursøya er nå enda flere beboere berørt av støy til enda flere av døgnets timer.  Vi skjønner at Bekkelaget er blitt ofret for å realisere Byrådets fjordbydrøm og at fjordbyens herligheter bare er noen forunt.

  Linda Wüsthoff

  Ormøya