Selvkjørende 85b til sommeren?

Ruter skriver på sine sider at selvkjørende busser er planlagt på Nedre Bekkelaget, fra Malmøya til Mosseveien. Ruter ønsker å forstå hva denne type kjøretøy kan bety for hverdagslogistikken i et nabolag. Ruten får nummeret 85b, med forventet oppstart sommeren 2019.

Foto: Autonomous Mobility fra pressemelding som presenterer studien: The Oslo study – How autonomous cars may change transport in cities

Ruter startet å jobbe med strekningen i fjor sommer med en spørreundersøkelse i nabolaget. Noen har kanskje møtt dem på bussen? Siden har de jobbet med forarbeid i samarbeid med Bymiljøetaten og Staten vegvesen.

FAU og velforeningene har hatt mulighet til å komme med innspill. Vi er lovet at hvis det blir utprøving av selvkjørende busser på Nedre vil det blir gitt grundig informasjon til alle før oppstart.

Kontaktinformasjon og Ruters informasjonsside om selvkjørende kjøretøy

85b blir det tredje prosjektet som settes i gang i Oslo og Akershus

Vi er ikke først ut. Selvkjørende busser kjørte på Fornebu i fjor sommer og et nytt forsøksprosjekt er i gang på Akershusstranda. Erfaringene fra disse prosjektene vil de ta med seg i planleggingen av 85b.

Budstikka 22. april 2019: Rapport om selvkjørende busser: Skapte trafikkfarlige situasjoner hver dag
Aftenposten 29. mars: Oslos første selvkjørende buss skal gå mellom Vippetangen og Rådhuset

Oslostudien om selvkjøring

Den 11. april kom en studie gjennomført av COWI og PVT på oppdrag for Ruter. Hensikten med denne studien er å se inn i en fremtid der selvkjørende biler og MaaS-baserte (Mobility as a Service) bildelingskonsepter er dominerende. Rapporten undersøker potensielle konsekvenser av en slik fremtid for Oslo og Akershus.

Pressemelding fra Ruter: Selvkjøring gir muligheter, men også utfordringer
Rapporten: The Oslo study – How autonomous cars may change transport in cities

EBY innstiller på kjøp

Delseier! EBY har levert sin rapport, og de anbefaler kommunalt kjøp av Bekkelagstunet. Hurra!

Ungdom og aktivitet på Bekkelagstunet

Eiendoms- og byfornyelsesetatens innstilling til politikerne ble lagt ut 21. mars. De anbefaler at Oslo kommune kjøper Ormsund leir – Bekkelagstunet fra Oslo Havn.

Nå er det viktigere enn noen gang at vi viser at vi trenger en møteplass for liten og stor i nærmiljøet. Bli med og skap den selv!

Stiftelsen Bekkelagstunet og Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé jobber for fullt for å vise at dette er et område som er verdt investeringen, en unik møteplass for aktiviteter innen natur, kultur, hygge og helse på tvers av generasjoner. Vi trenger deg med på laget! Du kan bidra med det du har lyst til, når du vil, og du forplikter deg ikke til noe.

Finn oss på Nyby

Her får du beskjed om aktiviteter og smått og stort vi trenger hjelp til. Last ned Nyby, logg inn med telefonnummer og kode tilsendt, legg til postnummeret ditt og mail, godta å motta varsler, let så opp gruppa “Bekkelagstunet kultur- og aktivitetskafé”

Skriv noen linjer om hva du brenner for og hva du kunne tenke deg å bidra med. Vi har også grupper for deg som er spesielt interessert i ett eller flere område

Gruppene

 1. Hagelaget – for deg som har grønne fingre eller bare liker lukten av blomster
 2. Fjordfolka – for deg som trives i og ved vann og ønsker å ta vare på havet
 3. Kokkekameratene – for deg som liker å lære bort, lage eller spise god og sunn mat
 4. Leksehjelperne – for deg som liker å motivere og gjøre lekser til en lek
 5. Tunettrenerne – for deg som vil hjelpe andre med puls og pust
 6. Barne- og ungdomsklubb – for deg som vil gi de unge et trygt og kult sted å henge
 7. Pensjonistpåfyll – for deg som vil legge til rette for fine dager
 8. Festivalgjengen – for deg som liker å arrangere og delegere
 9. Strategi og administrasjon – for deg som liker å trekke i de lengste trådene
 10. Kunst og kulturklanen – for deg som gir liv til ideer og får tanker til å ta form
 11. Formidlerne – for deg som vil dele historie og lokalkunnskap
 12. Kommunikasjon og sosiale medier – for deg som liker å spre det glade budskap
 13. Håndtverkerne – for deg som liker å skape og reparere

Send oss gjerne en e-post kb@tunet.no eller tillik@tunet.no.
Les mer om Bekkelagstunet – sambrukstun ved fjorden

Bli en felleskaper og vær med å forme stedet der du bor.

Se hele innstillingen fra EBY

Nå går saken videre til politisk behandling først i Byutviklingskomiteen, og deretter til Bystyret. Se innstillingen:

Alle dokumentene i saken kan du lese på einnsyn


– Nå er det øyens tur

På møte i bydelsutvalget 7. februar besluttet Bydel Nordstrand at bydelen har behov for Bekkelagstunet og områdene rundt. Bydelen ser muligheter for å legge kommunale tjenester og tilbud til Bekkelagstunet, eller som leder for helse og sosialkomiteen, Knut Falchenberg sa da han presenterete forslaget; vi har vel følt at nå er det øyenes tur!

Direkte fra møte i Nordstrand bydelsutvalg 7. februar

Publisert av Bydel Nordstrand Torsdag 7. februar 2019

Stiftelsen Bekkelagstunet presenterer fra 25 minutter inn i sendingen. Behandlingen av saken følger som første sak etter åpen halvtime.

Vedtaket fra Bydel Nordstrand

Bydel Nordstrand er bedt om å gi innspill på om Oslo kommune skal erverve Oslo havns eiendom; Ormsund leir og tilgrensende områder. Bydelsutvalget i Nordstrand anbefaler at Oslo kommune v/ EBY erverver Ormsund leir og Ormsundbakken 4 m.m. Ormsund leir er unik for Oslo kommune med sin beliggenhet nær fjorden – sentralt plassert mellom tilgrensende, allerede kommunale eiendommer. Kommunalt eierskap av leiren gir derfor en gyllen mulighet til å sikre at byen beholder en langsiktig styring av Nedre Bekkelaget for fremtidige behov. Dette er et historisk viktig område, hvor eiendommene til sammen utgjør et verdifullt areal for folk på Nordstrand. Sammen utgjør disse eiendommene den eneste arealreserven som kan dekke bydelens behov på kort og lang sikt i denne delen av bydelen. Bydelens kortsiktige behov er etablering av vedtatt 4-avdelings barnehage. Byantikvaren har anvist at slik barnehage kan etableres ved kombinert bruk av Ormsundveien 12 (OK) og den brannskadde leirkasernen. Inngjerding av tilstrekkelig uteareal her, vil bli godtatt.

Området bør derfor sikres for barnehage og for hensiktsmessige lokaler for helsesenter/fastlege. Bygningene i selve leiren har store begrensninger på bruken på grunn av fredningsbestemmelser. Men det vil være mulig å leie ut bygningene til ulike formål, slik blant annet stiftelsen Bekkelagstunet har pekt på.

Bydelen trenger møteplasser for befolkningen, nærbutikk, tilstøtende tomteareal både i Ormsundbakken 4 og ellers kan vurderes for et nybygg for Omsorg+, dagsenter, det kan utvikles studentboliger, idrettsanlegg, kulturaktiviteter eller andre tiltak i samarbeide med andre offentlige og private interesser. BU mener at kommunalt eierskap vil være viktig for utviklingen av hele området. Ormsund leir er unik ved sin beliggenhet nær fjorden. Utvikling av Grønlia og en fremtidig nedklassifisering av Mosseveien vil endre forutsetningne for utvikling av denne delen av Bekkelaget. Samtidig som BU ønsker at denne unike muligheten tas vare på av kommunen, erkjenner og understreker vi også at dette er en del av bydelen hvor det er underdekning av tjenestetilbud. Befolkningen på øyene og Nedre Bekkelaget ligger under den bratte Nordstrandsskråningen, hvor det er over 110 høydemeter opp til tjenestetilbudene på Holtet og enda lenger til Lambertseter. Når beboerne fra Bekkelaget og øyene skal oppsøke bydelens øvrige tjenestetilbud med kollektive transportmidler må de reise via bydelene Gamle Oslo eller Søndre Nordstrand. I tillegg danner Mosseveien en barriere mot resten av bydelen. Underdekningen av tjenester gjelder så vel barn og unge, som eldre. BU anbefaler derfor at kommunen tar grep for i sikre kontroll over utviklingen i og rundt Ormsund leir. På spørsmål fra EBY om det finnes potensiale for sambruk med andre virksomheter, er svaret derfor ja.

Vedtaket ble publisert på Bydel Nordstrands facebookside 8. februar 2019.

Ormsund leir – kartlegging av kommunale behov
Bydel Nordstrands vedtak er en del av Eiendoms- og byfornyelsesetatens kartlegging av kommunale behov for Bekkelagstunet og området rundt. En arbeidsgruppe er satt ned for å vurdere om kommunen skal kjøpe Bekkelagstunet fra Oslo havn. Den kommunale arbeidsgruppen vil frem til slutten av februar jobbe med å sammenfatte en rapport om mulig bruk av Ormsund leir. Denne vil bli oversendt til Byrådsavdeling for byutvikling innen 1. mars. Ormsund leir – kartlegging av kommunale behov

Vi trenger et tjeneste- og servicetilbud!

Still opp i åpen halvtime på bydelsutvalgets møte 7. februar kl 19.00–19.30 i Ekebergveien 243. Vi har ikke overbevist administrasjonen i bydel Nordstrand, så nå må vi overbevise bydelspolitikerne om at vi trenger et tjeneste- og servicetilbud.

Bakgrunnen er at administrasjonen i bydel Nordstrand mener at vi gjerne kan ha en «samleplass», men at vi her nede ikke trenger tilbud som koster bydelen noe.

Bydelsdirektørens innstilling til bydelstutvalget:

Bydelsutvalget mener at ingen av bydelens tjenester overfor befolkningen har behov for Ormsund leir. Bydelsutvalget støtter lokale velforeninger og andre initiativtakeres ønske om å ha en samleplass på Nedre Bekkelaget, og oppfordrer EBY og BYU til å hensynta deres innspill og behov i den videre prosessen rundt eventuelt kjøp av Ormsund leir. Det forutsettes at bydelen ikke pådras kostnader i forbindelse med dette.

Les hele administrasjonen i bydel Nordstrands forslag til vedtak

Stitelsen Bekkelagstunet vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Reaksjon på administrasjonens innstilling

I forbindelse med innstillingen ble det sendt en e-post fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen. Der vil stiftelsen blant annet ha svar på

 • Hvorfor skal ikke denne delen av Bydelen ha nærhet til et servicetilbud?
 • Hvorfor skal vi ikke ha en god fastlegeordning?
 • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til de eldre?
 • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til barn-og unge?
 • Hvorfor skal ikke nærmiljøet forøvrig ha en møteplass?

Les hele e-posten: Fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen.

Les Stiftelsen Bekkelagstunets innspill «Sambrukstun ved fjorden»

Se forslaget Sambrukstun ved fjorden

Slik kan nærmiljøet vårt bli


Malmøya vel, Ulvøya vel og Selskapet Bekkelaget vel står sammen om Stiftelsen Bekkelagstunet. Vi har levert vår innstilling «Sambrukstun ved fjorden» til den tverrsektorielle arbeidsgruppen som ledes av EBY, og som skal vurdere områdets egnethet for kommunale behov.

Bydelsadministrasjonen mener dessverre at bydelen ikke har noen behov i området
– i hvertfall ikke behov som de vil ha noen utgifter på…

Se saksfremlegg fra bydelsadministrasjonen

Derfor må vi opp i Bydelsutvalget på åpen halvtime, for å vise hvor viktig dette er for oss. Hold av torsdag 7. februar 19.00–19.30.